BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 101İletişime Giriş3
İLF 111Kültür Tarihi3
İLF 171Türk Dili ve Yazım Kuralları I2
İNG 101English I2
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
KHM 102Hukuka Giriş3
EKON 111Ekonominin Temelleri3
Üniversite Yaşamı I

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 108İletişim Tarihi3
SOS 122Sosyoloji3
İLF 172Türk Dili ve Yazım Kuralları II2
İNG 102English II2
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2
RTS 101Radyo ve Televizyona Giriş3
RTS 331Sinema Tarihi3
Üniversite Yaşamı II

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 208Siyaset Bilimi3
İLF 217İletişim Kuramları3
RTS 203Radyo Program Yapımı3
RTS 422Işık ve Kamera3
GZT 209Temel Fotoğrafçılık3
RTS 329Türk Sineması3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 202İletişim Sosyolojisi3
RTS 330Çağdaş Türk Sineması3
RTS 241Kurgu I3
RTS 244Sinematografi3
GİT 203Sanat Tarihi3
Seçmeli3

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 303Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri3
İLF 310İletişim Hukuku3
RTS 301İç Staj I3
RTS 325Radyo Televizyon Haberciliği3
RTS 432Kısa Film Yapımı3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 311Kamuoyu Araştırmaları3
İLF 341Kitle İletişim Araştırmaları3
RTS 205Televizyon Program Yapımı3
RTS 302İç Staj II3
Seçmeli3
Seçmeli3

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 413İletişim Etiği3
İLF 431Siyasal İletişim3
RTS 321Uygulamalı Televizyon Çalışması3
RTS 407Film Türleri3
Seçmeli3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 405Kültürel Çalışmalar3
İLF 444İletişim ve Modernlik3
RTS 406Film Eleştiri Analiz3
RTS 440Bölüm Projesi3
Seçmeli3
Seçmeli3
Ders İçerikleri

İLF 101 İletişime Giriş: Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

İLF 111 Kültür Tarihi: Dersin amacı kültür kavramının tanıtmak, insanlığın gelişmesinde uygarlıkların rolünün ve yerinin anlamını açıklamak, tasarım disiplinlerinde kültürel geçmişin yeniyi yaratmak için başlıca bir araç olduğunu kavratmak, kültürel coğrafyada birbirleriyle ilişkili olan uygarlıkların teknoloji, ticaret, bilim, inanç ve sanat/zanaat etkinliklerinin karşılaştırmasını yapmaktır.

İLF 171 Türk Dili ve Yazım Kuralları I: Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

İNG 101 İngilizce I: Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi l: Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

KHM 102 Hukuka Giriş: Hukuka giriş dersi ile hukuk alanında kuramsal anlamda öğrencileri bilgilendirmek ve genel hukuk altyapısı/bilgisi oluşturmak hedeflenmektedir.

EKON 111 Ekonominin Temelleri: Ana Konular: İktisadi sorun ve kaynaklar, üretim faktörleri, arz ve talep, piyasa dengesi, esneklikler, tüketici dengesi, üretim ve maliyetler, tam/ eksik rekabet ve farklı piyasalar. Makroekonomik bakış: GSMH, toplam arz ve talep, mal piyasası, parasal sistem, para / maliye politikaları, büyüme, uluslararası ticaret.

İLF 133 Üniversitede Yaşam I: Üniversite ve kampus hayatını anlamak. Sosyal aktivitelere aktif katılımın sağlanmasıyla birlikte üniversite kültürü ve yaşamını anlayabilmek, uyum sağlamak. Farklı kültürlerle biraraya gelerek öğrencinin adaptasyonunu sağlamak. Eğitim gördüğü ülkeyi tanımak ve gelecekte sosyal ve kültürel yaşama katkı koymasını sağlamak.

İLF 108 İletişim Tarihi: Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir.

SOS 122 Sosyoloji: Sosyolojik temel kavram ve süreçler. Toplum kavramı ve açıklanması.

İLF 172 Türk Dili ve Yazım Kuralları II: Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ll: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk ilkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

RTS 101 Radyo Ve Televizyona Giriş: Radyo ve Televizyonun Tanımı ve Tarihsel Gelişimi: Sözlü anlatım şeklinde işlenen bu derste, kitle iletişim aracı olarak radyo ve televizyonun tanımı, dünyada, Türkiye’deki tarihsel gelişim aşamalarından bahsedilmesi.

RTS 331 Sinema Tarihi: Bu derste, sinemanın kitle iletişimi ve popüler kültür içindeki yerine, sanat ve sanatsal yaklaşımlarla ilişkilerine, 20. Yüzyılın toplumsal ve siyasal olgularıyla nasıl bir etkileşim içinde olduğuna, ticari sinemanın nasıl örgütlendiğine, teknolojik yeniliklerden nasıl yararlandığına dair bilgiler yer almaktadır. Hedef, öğrencilerin filmi bir kültürel ürün olarak ele almasını ve izlenen filmlere yönelik çok yönlü eleştirel bir bakışın kazanmasını sağlamaktır.

İLF 134 Üniversitede Yaşam II: Dersin amacı, farklı kültürlerle biraraya gelerek öğrencinin adaptasyonunu sağlamak. Eğitim gördüğü ülkeyi tanımak ve gelecekte sosyal ve kültürel yaşama katkı koymasını sağlamak.

İLF 208 Siyaset Bilimi: Siyaset kurumunun işleyişi, süreç ve değerleri hakkında kavramsal bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan bu ders, öğrencilerin yaşadıkları evrenin siyasal sorunları hakkında asgari bir duyarlılık ve anlayış gösterebilmesini hedeflemektedir.

İLF 217 İletişim Kuramları: Bu ders,  “İletiler aracılığıyla toplumsal etkileşim” olarak  tanımlayabileceğimiz iletişimin medyadan ibaret olmayıp, bir toplumda anlamların değerlerin ve tecrübelerin yaratılmasını, paylaşılmasını ve sunulmasını sağlayan insani etkinlik ve etkileşim süreci olduğunu, alanın temel yaklaşımları ve kavramsal araçlarıyla tanıştırarak gösteren bir derstir.

RTS 203 Radyo Program Yapımı: Bu derste radyoda program yapım teknikleri, yapım aşamaları ve bu aşamalarda dikkat edilmesi gereken kurallar bütünü ve program türleri ve yayın ilkelerinin ayrıntılarıyla açıklanması üzerinde durulmaktadır.

GZT 209 Temel Fotoğrafçılık: Dersin kapsamını fotoğrafçılığın başlıca aşamalarının anlaşılması, kameranın tanıtılması, fotoğraf çekme, banyo ve tab işlemlerinin öğretilmesi oluşturmaktadır.

RTS 422 Işık ve Kamera: Temel yapım-yönetim kriterlerini öğrenen öğrenciler bu derste uygulamalı eğitime tabi tutulur. Televizyonda yapım ve yönetimi destekleyen önemli unsurlardan ikisi Işık ve Kameradır. Bu derste öğrenciler, kameranın ihtiyaç duyduğu ışık seviyesi, stüdyo içi ve dışı aydınlatma yöntemleri gibi konuları, araçları doğrudan kullanarak öğrenir.

RTS 329 Türk Sineması: Bu ders kapsamı içinde Yeşilçam sinemasının doğuşunu hazırlayan koşullar ele alınır. Türkiye sinemasında sermaye ve yapısı, senaryolar, oyuncular, müziki, sinemalar, seyirciler, koltuk sayısı. “Matine” ve “Suare” sinema sosyolojisi irdelenir. Derste akımlar ve kuşaklar, dünya sinemasının Türk sineması üzerindeki etkileri ve 1980 sonrası ortaya çıkan değişimler incelenir.

İLF202 İletişim Sosyolojisi: Günümüzde iletişim ya da medya çalışmaları olarak anılan çalışmaların kökeni 20’nci Yüzyıl başındaki kitle iletişim sosyolojisine ulanmaktadır. On yıllar boyunca gelişen bu alanda bir kurum olarak medya, medyada program / haber yapım / üretimi medya metinleri / ürünleri ve bunların alımlanması / tüketimi birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu derste bu araştırmalardan örnekler yoluyla günlük hayat, medya, kültürel üretim ve tüketim pratikleri tartışmaya açılmaktadır.

RTS 333 Çağdaş Türk Sineması: Ders Türk Sineması dersinin tamamlayıcı olarak düşünülmüştür. BU ders kapsamında özellikle Sinemacılar döneminden yeni sinemacılar dönemine geçiş üzerinde durulmaktadır.  Özellikle 1980 ve sonrası Türk Sineması’nın sosyolojik değerlendirmesi üzerinde durulmaktadır.

RTS 241 Kurgu I: Dersin amacı, öğrencileri kurgu aracılığıyla görüntü estetiği konusunda bilgilendirmek ve kurgunun amaçlarını uygulamalı olarak göstermektir. Öğrencilere teorik olarak, kurgu ile ilgili kısaca bilgilendirmeden sonra genellikle uygulamalı eğitim verilecektir. Dersin kapsadığı konular arasında; kurgu nedir; kurgunun önemi; kurgu yapılış amacı nedir; kurgu türleri (drama, belgesel, tv programı, reklam, klip vb.); görüntü ve ses senkronizasyonu; geçiş türleri ve etkileri yer almaktadır.

RTS 244 Sinematografi: Popüler bir filmi var eden ögelerin neler olduğu ve bunların birbirleriyle ilişkileri açıklanmakta, sinematografiye ilişkin terminoloji tanıtılmakta, filmde anlamın nasıl kurulduğuna ilişkin temel bilgiler verilmektir. Hedef, öğrencilerin izledikleri filmleri kavrayıp eleştirirken ya da –yapacaklarsa- kendi filmlerini inşa ederken gerekli dayanaklara ve donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

GİT 203 Sanat Tarihi: Bu giriş dersi, farklı dönem ve kültürler tarafından ortaya konan sanat üretimine genel bir bakışı amaçlamaktadır.  Ders yapısal olarak kronolojikten çok tematiktir, bu yüzden öğrenciler sanat eserlerindeki genel düşünce ve temaları, estetik değişimleri ve hataları belirli dönem ve kültür çerçevesinde karşılaştırarak değerlendirirler. Ders aynı zamanda öğrencilere sanat tarihinin basit terminolojik terimlerini, önemli noktalarını ve sanat tarihi hakkındaki basit soruları sanatsal çalışmaların başlangıcı şeklinde tanıtmaktadır. Bu gibi sanatsal sorular, değişen kültür değerleri içerisindeki estetik eserlerin politika, din ve bilimsel fikirler ışığı altındaki etkilerinin analizini içermektedir.

İLF 303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri: Bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretildiği bu derste, veri toplama ve analiz yapma konusunda gerekli bilgiler aktarılmakta ve bu bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmektedir.

İLF 310 İletişim Hukuku: Bu ders öncelikle, iletişim hukukunun tarihsel gelişimini, iletişim özgürlüğünün demokrasilerdeki önemini ele almaktadır. Derste iletişimle ilgili anayasa, yasa ve yönetmeliklerde yer alan hükümler ele alınıp incelenmekte, Kitle iletişim araçlarının toplum yaşamındaki etkisinin giderek artmasının yarattığı hukuki sorunlar tartışılmakta ve iletişim özgürlüğünü tehdit eden yeni sorunlara vurgu yapılmaktadır.

RTS 301 İç Staj I: Bölüm öğrencileri, farklı derslerde öğrendiği bütün bilgi ve becerileri iç staj ile uygulamaya koyma şansına sahip olur. İç stajin uygulama alanları, İletişim Fakültesinin sahip olduğu Yakın Doğu FM, Yakın Doğu TV, Üniversite Gazetesi, grafik atölyesi ve bilgisayar laboratuvarıdır. Öğrenciler belli bir program çerçevesinde, radyo tv yayıncılığının bütün aşamalarında uygulama yapar ve mesleki becerilerini geliştirir.

RTS 325 Radyo TV Haberciliği: Radyo ve televizyonun karakteristik nitelikleri ve hitap ettiği kitlenin algı özellikleri, görsel ve işitsel medyada yayınlanmak üzere hazırlanan haberin, yazılı medyadakinden farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu derste, radyo ve televizyon için hazırlanan haberlerin teknik ve içerik özellikleri incelenmekte ve bu bilgiler pratik çalışmalarla desteklenmektedir.

RTS 431 Kısa Film Yapımı: Öğrencileri kısa film çekme konusunda bilgilendirecek, onlara bu alanda deneyim kazandıracak bir derstir. Kısa filmin hem prodüksiyon aşaması, hem yapım, hem de yapım sonrası aşamaları incelenecek, etkili, kısa hikaye yazımının püf noktaları anlatılacak, kısa film festivallerinin kriterlerine bakılacaktır.

İLF 311 Kamuoyu Araştırmaları: Kamuoyu kavramının tarihsel gelişimi ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili temel ilkelerin öğretildiği derste, örneklem seçimi, soru formu oluşturma ve alan çalışmaları incelenir, örnek araştırmalar planlanır, uygulanır ve sonuçlandırılır.

İLF 341 Kitle İletişim Araştırmaları: Bu derste sosyal yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak kitle iletişiminin, hangi açılardan ve hangi yöntemlerle araştırma konusu yapılacağı öğretilmektedir. Bu çerçevede, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi üzerinde durulmakta ve farklı yaklaşımlar ele alınmaktadır. İzleyici, içerik, üretim ve kuruma ilişkin araştırmalarla yöntemler derste yoğun şekilde incelenmektedir.

RTS 205 TV Program Yapımı: Televizyon program türlerinin incelenmesi bir tv programının nasıl yapıldığı öneri bütçe, araştırma, sinopsis ve metin yazımı, çekim, kurgu, montaj ve yayın aşamaları anlatılır.

RTS 302 İç Staj II: İç staj I’in devamı olan derste öğrenciler, İletişim Fakültesinin sahip olduğu uygulama olanaklarında, becerilerini daha da geliştirirler.

İLF 413 İletişim Etiği: Kitle iletişim araçlarının yazılı ve sözlü ahlak kurallarını ve ahlak kurallarına riayeti gözeten basın konseyi, basın ombudsmanı, basın şeref konseyi türü oluşumları tanıtan derste, günümüzde medya ile gazetecilerin meslek etiğine yaklaşımı, medya kuruluşlarının içinde yer aldıkları sistemin türettiği yapısal etik sorunlar bağlamında değerlendirilmektedir.

İLF 431 Siyasal İletişim: Siyasal iletişimin ne olduğunu, hangi amaçlar ile kullanıldığını eleştirel bir gözle inceleyecek olan ders boyunca, siyaset ve iletişim çalışmaları arasındaki ilişkiler incelenecektir.

RTS 321 Uygulamalı Televizyon Çalışması:  Televizyonun tarihsel ve teknolojik gelişiminin yanı sıra, televizyon kurumlarında yer alan programların neler olabileceği; bilimsel olarak hangi dallarda incelenebileceği ve bu türlerin nasıl yapıldığı incelenmektedir.

RTS 407 Film Türleri: İzlenen filmler aracılığıyla, İncelenen türe özgü tema, anlatı yapısı ve ikonografik özellikleri ayırt edebilmek. Film analizi yapabilmek, türün etkileşim halinde olduğu sanat dalları ile olan ilişkilerini anlamak.  Western, melodram, korku, polisiye ve diğer tür filmlerinin tarihsel ve toplumsal koşullara göre değerlendirebilmek. Popüler kültür sinema ilişkileri bağlamında tür filmlerinin ideolojik işlevlerine dair bilgi edinmek.

İLF 405 Kültürel Çalışmalar: Bu ders, toplumsal yapı ile günlük yaşamdaki anlam üretimi arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktadır. Genel olarak kültür, sınıf, cinsiyet ve ırk temelindeki eşitsizliklerin doğallaştırıldığı ve ekonomik, siyasi öğelerle olan ilişkilerinin gözden uzak tutulduğu yaşam alanlarını kendine inceleme konusu yapan kültürel çalışmalar, söz konusu eşitsizlikleri ve onların algılanış biçimlerini ebedi ve zorunlu süreçler olarak görmez. Bunları toplumsal ilişkilerin bütünü içinde anlamaya ve tanımlamaya çalışır.

İLF 444 İletişim ve Modernlik: Günümüzde gittikçe çeşitlenen iletişim araçları aslında modernlikle birlikte doğmuştur. Dolayısıyla matbaanın icadından bu yana iletişim, ancak modern kurumlar ve pratiklerle birlikte değerlendirilecek bir konudur. Bu ders, tarihsel olarak iletişim-modernlik bağlantısını işlemekte, iletişimi ve kültürü modern düşünceyle, modern ekonomik ve politik kurum ve pratiklerle bağlantısı içinde değerlendirmektedir.

RTS 406 Film Eleştiri Analiz: Ders kapsamında sinema kuramları üzerinde durulmaktadır. Özellikle Brecht’in Sinema üzerine geliştirdiği Epik Diyalektik yaklaşım kapsamında geleneksel sinemaya alternatif olarak  düşünülen sinema yaklaşımları değerlendirilmektedir.

RTS 440 Bölüm Projesi: Ders kapsamında 4 yıllık lisans eğitimi sürecinde öğrencinin almış olduğu kuramsal ve teknik bilgileri harmanlayarak uygulamalı bir çalışma ortaya koymasını amaçlamaktadır.

[/dm3_collapse]


[/dm3_accordion]