BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 101İletişime Giriş3
İLF 111Kültür Tarihi3
İLF 171Türk Dili ve Yazım Kuralları I2
İNG 101English I3
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
KHM 102Hukuka Giriş3
EKON 111Ekonominin Temelleri3
İLF 133Üniversitede Yaşam I0

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 108İletişim Tarihi3
SOC 122Sosyoloji3
İLF172Türk Dili ve Yazım Kuralları II2
İNG102English II3
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2
HİT201Halkla İlişkler ve Tanıtıma Giriş3
Seçmeli3

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF208Siyaset Bilimi3
İLF217İletişim Kuramları3
İLF 201Sosyal Psikoloji3
İLF 203İletişim Atölyesi3
Seçmeli3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF202İletişim Sosyolojisi3
İLF 306Kişilerarası İletişim3
HİT 202İşletmeye Giriş3
HİT313Grafik Tasarım3
Seçmeli3
Seçmeli3

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 303Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri3
İLF 310İletişim Hukuku3
HİT 309Reklam Tasarım3
MARK 301Pazarlama İlkeleri3
HİT 399Kurumsal Sosyal Sorumluluk3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF311Kamuoyu Araştırmaları3
HİT 302Pazar Araştırmaları3
HİT332Reklam Uygulamaları3
Seçmeli3
Seçmeli3
Seçmeli3

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF413İletişim Etiği3
İLF431Siyasal İletişim3
HİT 403Reklam ve Halkla İlişkiler Ajans İşletmeciliği3
HİT 433Halkla İlişkilerde Planlama ve Uygulama3
Seçmeli3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 444İletişim ve Modernlik3
HİT 414Tanıtım ve Promosyon Stratejileri3
HİT 440Bölüm Projesi3
Seçmeli3
Seçmeli3
Seçmeli3
Ders Açıklamaları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Zorunlu Dersleri

HİT 201 Halkla İlişkiler ve Tanıtıma Giriş: Halkla İlişkiler ve Tanıtıma Giriş dersi, halkla ilişkilerin tarihsel olarak ortaya çıkışını ve geçirdiği aşamaları ve aşamalarla birlikte geçirdiği değişimleri incelemeyi amaçlamaktadır. Modern yaşam içine yerleşen halkla ilişkilerin hem özel sektörde hem de kamu sektöründeki yeri anlatılmaktadır.

HİT 414 Tanıtım ve Promosyon Stratejileri: Kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasalarda, işletmelerin birbirlerinden farklı olan yönlerinin ortaya çıkarma çabalarının yanında, imaj yaratma, marka yaratma, daha fazla piyasa payı, satış oranlarını yükseltme gibi kaygılarını, bir nebze azaltmalarının yolu pazarlama iletişiminden geçmektedir. Bu derste, ilk önce pazarlama iletişiminin tüm unsurları incelenmekte ardından ise işletme yapısına, faaliyet alanına, büyüklüğüne, vb. diğer unsurlara göre işletmenin kullanması gereken bütünleşik pazarlama karması oluşturulmaktadır.

HİT 440 Bölüm Projesi: Bu dersteki esas hedef, mezuniyet durumuna gelmiş bir öğrencinin piyasa koşulları ile karşı karşıya kaldığı zaman kendine olan güvenin sağlamaktır. Mezuniyet projesi olarak adlandıırlan bu ders, dört yıl boyunca öğretilen teorik bilgi birikiminin, pratik olarak uyuglama alanı bulmasını amaçlamaktadır.

HİT 202 İşletmeye Giriş: İşletme biliminin doğuşu, gelişimi, bugünkü konumu,  işletme bilimi ile ilgili temel kavramlar, işletme biliminin ilgili olduğu diğer disiplinlerle ilişkileri incelenmektedir. Bu temel çerçeçevenin çizilmesinin ardından işletmeciliğin temel taşını oluşturan yönetim işlevleri anlatılmaktadır.

HİT 302 Pazar Araştırmaları: İşletmedeki pazarlama işlevlerinin daha etkin yürütülebilmesi için gerekli olan pazar araştırmalarının önemi, araştırma aşamaları, kullanılan yöntemler ve yorumlama tekniklerinin incelendiği bu ders öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulamalı derslerdeki araştırma aşamalarının teorik çerçevesini hazırlamaktadır.

HİT 309 Reklam Tasarım: Kitle iletişim araçlarının ekonomik temelini oluşturan reklamların etkili kılınabilmesi ile  ilgili teorik (renk kullanımları, yazı karakterleri, ses ayarları,  izlenme, dinlenme veya okunma oranları vb. unsurlarla ilgili gerekli) çerçeve kurulduktan sonra, grup çalışmaları bazında öğrencilerin reklam tasarlamaları istenmektedir. Bu uygulamalar kimi zaman radyo, televizyon veya yazılı basını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.

HİT 313 Grafik Tasarım: Bu derste, grafik tasarlanırken dikkate alınması gereken unsurlar ve bunlarla ilgili teorik perspektif (ışık, yansıma, renk kullanımı, estetik, vb.) anlatımının ardından  uygulamalı grafik tasarımları yapğılmaktadır.  Bu tasarımların bazıları el çizimi olarak, bazıları ise bilgisayar ortamında uygulanmaktadır.

HİT 332 Reklam Uygulamaları: Reklamcılık alanındaki temel uygulama esasları ve mecralar temelindeki uygulama olanakları değerlendirilir. Derste, reklam kampanyasının aşamaları ve temel prensipleri ele alınarak kampanya stratejisinin belirlenmesi ve mecralarla hedef kitle gruplarının belirlenmesi esasında reklam kampanyası projeleri hazırlanmaktadır.

HİT 399 Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bu ders, kurumsal sosyal sorumluluğun rolünü ve işletmelerin topluma potansiyel katkılarını irdelemeyi amaçlamaktadır.  KSS; kurumların, içinde bulundukları toplum ve çevre adına, dünya adına sürdürülebilir gelişme temelinde sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini vurgular. Bu bağlamda öğrenciler, kurumların toplum için duyarlı ve sorumlu işletmeler olabilmelerini sağlayacak kurumsal sosyal sorumluluk projelerini inceleyerek  ortak bir proje geliştirecek ve uygulayacaklardır.

 HİT 403 Reklam ve Halkla İlişkiler Ajans İşletmeciliği: Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının iş akışı, iş bölümü ve örgütlenme biçimleri ele alınarak, müşteri ilişkileri ve mecralarla ilişkiler değerlendirilmektedir. Sektörün özellikleri esas alınarak işletme bilgisine dayalı reklam ve halkla ilişkiler ajansı işletmeciliği işlevleri ve ilgili diğer konular ele alınmaktadır.

HİT 433 Halkla İlişkilerde Planlama Uygulama: Bu ders, bölüm projesine hazırlık olarak değerlendirilmektedir. Halkla ilişkiler sürecini oluşturan araştırma, planlama, uygulama ve denetleme ile ilgili teorik çerçevenin kurulmasının ardından oluşturulan öğrenci grupları, seçtikleri konu doğrultusunda, halkla ilişkilerin dört basamaklı sürecini tüm detayları ile  pratik hayatta uygulamaktadırlar.

İLF 202 İletişim Sosyolojisi: Günümüzde iletişim ya da medya çalışmaları olarak anılan çalışmaların kökeni 20’nci Yüzyıl başındaki kitle iletişim sosyolojisine ulanmaktadır. On yıllar boyunca gelişen bu alanda bir kurum olarak medya, medyada program / haber yapım / üretimi medya metinleri / ürünleri ve bunların alımlanması / tüketimi birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu derste bu araştırmalardan örnekler yoluyla günlük hayat, medya, kültürel üretim ve tüketim pratikleri tartışmaya açılmaktadır.

İLF 203 İletişim Atölyesi: Bu derste, halkla ilişkiler çalışmalarını sürdürürken, medyaya ulaşmak ve kamuoyu yaratmak için hazırlanması gerekli olan basın bildirisi, basın bülteni gibi çalışmalar, örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Her konu uygulamalı çalışmalarla desteklenmektedir.

İLF 208 Siyaset Bilimi: Bu derste siyaset biliminin temel kavramları ve temel yaklaşımları üzerinde durularak siyaset sürecinde yer alan bireyler, gruplar ve kurumların konumları irdelenmektedir.

İLF 217 İletişim Kuramları: Kitle iletişimini anlamaya ve anlatmaya yönelik olarak geliştirilen kuramsal yaklaşımların ele alındığı bu derste iletişim alanını çok boyutlu olarak kavramaları için öğrencilere bir bakış kazandırılmaktadır.

İLF 133 Üniversitede Yaşam: Üniversite ve kampüs hayatını anlamak. Sosyal aktivitelere aktif katılımın sağlanmasıyla birlikte üniversite kültürünü ve yaşamını anlayabilmek, uyum sağlamak. Farklı kültürlerle bir araya gelerek öğrencinin adaptasyonunu sağlamak. Eğitim gördüğü ülkeyi tanımak ve gelecekte sosyal ve kültürel yaşama katkı koymasını sağlamak.

İLF 101 İletişime Giriş: Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

İLF 108 İletişim Tarihi: Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir.

İLF 111 Kültür Tarihi: Bu derste bilim teorisi ve bilimler sosyolojisi bağlamında kültürel süreçlerin incelenmesi; sosyal tarih ile bütünleşen disiplinlerarası çalışmaların tanıtılması; demokratik açılımlı kavramların tarihsel, kültürel bellekle ilgili teorilerin ve bunların yansımalarının tartışılması amaçlanmaktadır.

SOS 122 Sosyoloji: Sosyolojinin konusu, tarihçesi, yöntemi ve araştırma teknikleri, toplumsal birlikler, sanayileşme, gelişme, modernleşme, toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme, toplumsal kontrol mekanizmaları ve kurumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İLF 201 Sosyal Psikoloji: Dersin amaçları sosyal psikolojinin temel kavramlarına giriş yapmak ve egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına değinmektir. Halkla ilişkiler kampanyalarının başarınını temel taşını oluşturan bu alan, bölüm öğrencileri açısından çok önemli sayılmaktadır.

İLF 303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri: Bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretildiği bu derste, veri toplama ve analiz yapma konusunda gerekli bilgiler aktarılmakta ve bu bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmektedir.

İLF 306 Kişilerarası İletişim: Kitle iletişiminin yanında kişilerarası iletişim de toplumsal yaşamda önemli bir yer tutar. Aslında etkili iletişimin meslekler ötesi her bireyin ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bazı meslekler insanlarla yüzyüze iletişim kurmayı ötekilere göre daha fazla gerektiriyor. Halkla ilişkiler uzmanlığı da bu mesleklerden biridir. Bu derste, etkili iletişim yöntemleri, iletişimsizliğin sebepleri ve giderilme yolları, algılama süreci, kişinin kendini sunumu, beden dili ve empati gibi konular ele alınmaktadır

İLF 310 İletişim Hukuku: Bu ders öncelikle, iletişim hukukunun tarihsel gelişimini, iletişim özgürlüğünün demokrasilerdeki önemini ele almaktadır. Derste iletişimle ilgili anayasa, yasa ve yönetmeliklerde yeralan hükümler ele alınıp incelenmekte, Kitle iletişim araçlarının toplum yaşamındaki etkisinin giderek artmasının yarattığı hukuki sorunlar tartışılmakta ve iletişim özgürlüğününü tehdit eden yeni sorunlara vurgu yapılmaktadır.

İLF 311 Kamuoyu Araştırmaları: Kamuoyu kavramının tarihsel gelişimi ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili temel ilkelerin öğretildiği derste, örneklem seçimi, soru formu oluşturma ve alan çalışmaları incelenir, örnek araştırmalar planlanır, uygulanır ve sonuçlandırılır.

İLF 413 İletişim Etiği: Kitle iletişim araçlarının yazılı ve sözlü ahlak kurallarını ve ahlak kurallarına riayeti gözeten basın konseyi, basın ombudsmanı, basın şeref konseyi türü oluşumları tanıtan derste, günümüzde medya ile gazetecilerin meslek etiğine yaklaşımı, medya kuruluşlarının içinde yer aldıkları sistemin türettiği yapısal etik sorunlar bağlamında değerlendirilmektedir.

İLF 444 İletişim ve Modernlik: Günümüzde gittikçe çeşitlenen iletişim araçları aslında modernlikle birlikte doğmuştur. Dolayısıyla matbaanın icadından bu yana iletişim, ancak modern kurumlar ve pratiklerle birlikte değerlendirilecek bir konudur. Bu ders, tarihsel olarak iletişim-modernlik bağlantısını işlemekte, iletişimi ve kültürü modern düşünceyle, modern ekonomik ve politik kurum ve pratiklerle bağlantısı içinde değerlendirmektedir

İNG 101 İngilizce I: Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

İNG 102 İngilizce II: ING101’in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.

KHM 102 Hukuka Giriş: Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metodları, hukuki muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekan bakımından uygulamaları, pozitif hukuk-tabi hukuk ayrımı, hukukun bölümleri, muhtelif hukuk anlayışlarını temsil eden akımlar bu dersin konularını oluşturmaktadır.

MARK 301 Pazarlama İlkeleri: Küreselleşen dünyada işletmeler arası rekabetin çoğalmasıyla ortaya çıkan durum pazarlamaya duyulan gereksinimi artırmaktadır. Bugünün koşullarında, işletmelerin rakiplerine kıyasla rekabet avantajlarını ortaya koyabilmesi,  ürünün veya hizmetin doğuşu ile başlayan pazarlamadan geçmektedir. Bu derste pazarlama ile ilgili kavramların ardından sektörün ve işletmenin konumunu anlayabilmek için gereklşi analizler  üzerinde durulmaktadır.

TUR 101 Türk Dili ve Yazım Kuralları I:  Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

TUR 102 Türk Dili ve Yazım Kuralları II: Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk ilkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

ECON 111 Ekonominin Temelleri: Bu derste iktisat biliminin konusu, amacı ve temel kavramlarının yanısıra temel ekonomik sorunlar, fiyat teorisi, talep teorisi, tüketici dengesi, başlıca piyasa türleri, fiyatlandırma ve mikroekonomi politikalarına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Seçmeli Dersleri

HİT 203 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler: Modern anlamda halkla ilişkilerin çıkışı ve gelişmesinde önemli bir yer teşkil eden kamu sektörünün, halkla ilişkilerden ne şekillerde yararlandığını içinde bulunulan ortamdaki araştırmalarla ortaya koymaktadır.

HİT 214 Halkla İlişkiler Modelleri: Halkla İlişkiler Modelleri dersinin kapsamını, kitle iletişim çalışmaları üzerine sistematik araştırmaların yapılmaya başlandığı 1950’lerden  ortalarından günümüze kadar geliştirilmeye çalışılan çeşitli modeller oluşturmaktadır. Yeni fikirlerin, kuramların açıklanmasında, araştırma bulgularını organize etmede ve sorular yöneltmede süreğen bir faaliyet olarak model oluşturmanın faydalarının altını çizmektedir.

HİT 305 İnsan Kaynakları: Bu derste, insan kaynaklarının tarihsel gelişimi, bu alanın ilgili olduğu alanlarla olan ilişkisi, hedefleri incelenmektedir. İşletme içerisinde insan kaynaklarının işlevleri olarak sayılan, iş tanımları, iş analizleri, personel bulma ve seçme teknikleri, personel eğitim teknikleri ve kariyer geliştirme, performans değerlendirmesi, ücret yönetimi gibi spesifik konular irdelenmektedir.

HİT 343 Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar: Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar dersi, günümüzde yaygın olarak kullanılan hakla ilişkiler uygulama metodlarını örnekler vererek birlikte öğrencilere anlatmayı ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde öğrenciler, daha önceden hazırlanmış ve uygulanmış bir halkla ilişkiler kampanyalarını inceleyerek değerlendirmektedirler.

HİT 407 Sözlü İletişim ve Tartışma: Modern kapitalist toplumsal örgütlenme içinde yurttaşların elinden alınan, anlamsızlaştırılan, politikadaki etkisi yok edilen konuşmanın dönüşümü açıklanmaktadır. Bu açıklamalar kavramsal anahtarlardan yararlanarak yapılmaktadır. Bunlar yapılırken, sözün niteliksel değişimi, sözün anlamını arayışı ve sözün politikleşmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır.

HİT 333 Yeni Medya ve Dijital Uygulamaları: Bu dersin temelinde, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bilgi toplumu kavramı, kapsamı, yeni medya ve dijital teknolojiler, uygulamalar yer almaktadır. Özellikle internet tabanlı ortamlarda ki değişimler ile birlikte yeni medya kavramı, sosyal medya ve dijital iletişim uygulamalarının kurum/marka boyutunda ele alınması ve yansımalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

HİT 389 Reklam Analizi: Görsel  ve  işitsel alandaki reklamların incelenmesi. Tüketim toplumu yaratma üzerine etkileri. Ürün müşteri ilişkileri. Tüketici farkların reklamlardaki anlatımı ve etkisi. Yerel reklamların önemi, yapısı ve analizi.

HİT 432 İmaj Yönetimi: Bu derste amaç, pazarlama iletişimi kavramlarının tümü bir bütünlük içerisinde düşünülerek, bu çerçevede, imaj oluşumu, imaj ve gerçeklik arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yönetimi konusunda bir perspektif kazanımı sağlamaktır.

İLF 212 Kitle İletişim Politikaları: Toplumsal, ekonomik ve siyasal çevrenin bir ülkedeki kitle iletişim politikasını belirlediği gerçeğinden hareketle, derste bugüne kadar ortaya çıkan kitle iletişim sistemleri ve bunlar arasındaki farklar ele alınmakta; medya alanındaki düzenlemeler incelenmektedir.

İLF 341 Kitle İletişim Araştırmaları: Bu derste sosyal yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak kitle iletişiminin, hangi açılardan ve hangi yöntemlerle araştırma konusu yapılacağı öğretilmektedir. Bu çerçevede, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi üzerinde durulmakta ve farklı yaklaşımlar ele alınmaktadır. İzleyici, içerik, üretim ve kuruma ilişkin araştırmalarla yöntemler derste yoğun şekilde incelenmektedir.

İLF 405 Kültürel Çalışmalar: Bu ders, toplumsal yapı ile günlük yaşamdaki anlam üretimi arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktadır. Genel olarak kültür, sınıf, cinsiyet ve ırk temelindeki eşitsizliklerin doğallaştırıldığı ve ekonomik, siyasi öğelerle olan ilişkilerinin gözden uzak tutulduğu yaşam alanlarını kendine inceleme konusu yapan kültürel çalışmalar, sözkonusu eşitsizlikleri ve onların algılanış biçimlerini ebedi ve zorunlu süreçler olarak görmez. Bunları toplumsal ilişkilerin bütünü içinde anlamaya ve tanımlamaya çalışır.

İLF 106 Yeni Medya Teknolojileri: Yeni medya teknolojilerinin neler olduğu ve medya sektörüne kattıkları yeniliklerin öğretileceği deste öğrenciler, bu yeni teknolojilerin gazetecilik, televizyonculuk, halkla ilişkiler ve görsel kullanıma kattığı yenilikler birebir uygulamalarıyla aktarılacak.

İLF 321 Stüdyo Fotoğrafçılığı: Profesyonel stüdyo ortamında istenilen anlatımı elde etmek için gerekli olan etkili ışıklandırma tekniklerini ve nasıl kullanılacağını öğrenmek. Ders kapsamında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında modellerin fotoğraflanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek öğrencinin hayata pratik olarak da hazırlanması hedeflenmektedir.

İLF 328 Basında Türk Dili Kullanımı: Bu dersin iki temel amacı vardır: Öğrencilere gazete okuma alışkanlığı kazandırmak ve düzgün Türkçe yazmayı öğretmek. Bu amaca ulaşmak için hafta içinde Kıbrıs ve Türkiye basınında çıkan haber ve makalelerde yapılan hataları sınıfta tartışmak ve niye yanlış olduklarını izah etmek. Sınıfta tartışılan hatalara benzer hatalar bulan öğrenciler ödüllendirilecektir.

İLF 332 Telif Hakları: Temelde, eser sahiplerinin, eserleri üzerindeki maddi ve manevi hakları ile ilgili nasıl koruma sağlanacağını konu alan ders; “fikri hak nedir” sorusu ile başlayarak, temel tanımların verilmesi, fikri hakların tarihsel gelişiminin genel olarak ve günümüz uluslararası ve ulusal düzenlemelerin detaylı olarak incelenmesi ile ilerlemekte ve son olarak, hakların dava yolu ile nasıl korunacağını ele almaktadır.

İLF 333 Reklam Fotoğrafçılığı: İmgeler dünyasının anlaşılması ve tüketim kültürü içinde yer alan her ürüne ait tanıtım fotoğraflarının nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.    Ders kapsamında iç ve dış mekânlarda, doğal ve suni ışık şartlarında profesyonel stüdyo ışıklarıyla çeşitli ürünlerin, modellerin ve mekanların tanıtımına yönelik çalışmaları gerçekleştirerek öğrencinin hayata hazırlanması hedeflenmektedir.

İLF 334 Medya ve Kültürel Çalışmalar: Medya ve Kültürel Çalışmalar alanındaki kuramlar ve analizler ele alınacak

İLF 335 Basın Hak ve Özgürlükleri: “Demokrasi” kavramı üzerinden başlanacak derste, demokrasi temeline dayandırılan “düşünce ve ifade özgürlüğü” hususu ele alınacak; “düşünce ve ifade özgürlüğü”nün önemli alt başlıklarından “basın özgürlüğü” temel alınarak, ilgili kavramın tanımı, açıklaması ve kriterleri detaylı olarak işlenecek; ayrıca, temel basın hakkı olarak ele alınacak özgürlüklerin “sınırları” ve etik değerlerle olan ilişkisi üzerinde durulacaktır.

İLF 355 Radyo-TV Atölyesi: Öğrencilerin ders boyunca radyo ve televizyon programı hazırlamayı uygulamalı olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir.

İLF 356 Haber ve Sunum Teknikleri: Bu dersin genel amacı, öğrencilerin özellikle profesyonel iş hayatının içinde karşılaştıkları uygulamaya yönelik eksiklerinin giderilmesidir.

İLF 365 Medyada Cinsiyetçilik: Çeşitli kitle iletişim araçlarında yer alan toplumsal cinsiyet temsillerine bakarak eleştirel okumada bulunmak

İLF 400 Kadın Statüsü ve Sorunları: Feminist teori ve hareketin gelişim sürecini, modernist ve post modernist yaklaşımları, kadınlar arası farklılıkların feminist teori içinde yol açtığı sonuçları, kadın emeğinin özgüllüğünü açıklayan feminist yaklaşımları, kadın emeği  kalkınmada toplumsal cinsiyet politikalarının önemini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kalkınmayı nasıl etkilediğini, medyanın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmek için izlediği yollar hakkında farkındalık kazanacaksınız. Kadın bedeni üzerinde kurulan iktidarın etkilerinin farkına varacaksınız ve cinsiyet farklarının modern toplumlarda ortaya çıkardığı egemen erkeklik değerlerini çözümlemenize katkı sağlayacaktır.

İLF 401 Avrupa Birliği ve Medya: Bu dersin amacı, Avrupa Birliği’nin görsel- işitsel ve medya politikalarını; tarihsel bir perspektifle, kültürel ve ekonomi-politik dinamikleriyle birlikte tartışmak; bu politikaların Türkiye’deki iletişim/medya politika ve düzenlemelerine etkilerini eleştirel bir biçimde analiz etmektir.

İLF 415 Medya Okuryazarlığı: Yazılı, görsel ve elektronik medyada verilen mesajların eleştirel gözle nasıl okunacağı ve verilen mesajların neden ve hangi yöntemlerle bu şekilde verilmesinin amaçlandığı çözümlenecek ve dönem sonuna dersi alanların birer eleştirel medya okuryazarı olma yolunda dönem içinde de yapacakları pratik çözümlemelerle önemli deneyim elde edecekler

İLF 420 Medyada Söylem: Dersin amacı medya kanalları ile insanlara yöneltilen söylemin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak, öğrencilerin medya metinlerinde söylemin nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu ve bunun okur/izler kitle üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler; Söylem ve söylem çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. Söylem ve ideoloji arasında ilişki kurabilir. Haberlerde söylemin nasıl kurulduğunu öğrenir. Söylem analizi ile ilgili temel kavramları bilir. Söylem analizi tekniğini haber analizlerinde uygular. Söylem ve içerik analizi arasındaki farklılıkları kavrar.

İLF 477 Uluslararası Örgütler ve Lobicilik: Dersin amacı, uluslararası örgütlere farklı yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, uluslararası örgütlerin işlevlerini açıklamak ve bölgesel örgütleri devletlerarası örgütleri tanımak ve belli başlı uluslararası örgütlerin faaliyetlerini değerlendirmektir.

BY 416 Bilişim Hukuku: Çağın en önemli iletişim araçlarından bilgisayar ve internetin, kullanımı ile ilgili olarak doğan/doğabilecek, hukuka aykırı hususların, önlenmesi ve/veya söz konusu hak ihlallerine karşı koruma sağlanması, dersin temel amacını oluşturmaktadır.

GİT 203 Sanat Tarihi: Sanat toplumsal bir kurum ve kültürel bir fade biçimi olarak ele alınmakta, farklı çağlarda ve farklı uygarlıklarda  sanatsal üretimin koşulları, sanat anlayışları ve sanat eserleri tanıtılmaktadır.  Hedeflenen, öğrencilerin sanata yönelik yaklaşımlarını, kapsamlı ve eleştirel bir çerçeve içinde oluşturabilmesini sağlamaktır.

GZT 201 Temel Gazetecilik: Bu derste, gazetecilik mesleğiyle ilgili temel bilgiler verilmekte; gazetelerin mülkiyet yapıları ve içinde bulundukları piyasaya göre aldıkları biçim irdelenmekte ve fikir işçisi-teknik personel ayrımıyla muhabirden genel yayın müdürüne kadar yatay ve dikey ilişki zinciri içinde her personelin görev tanımı yapılarak basın işletmelerinin organizasyon yapıları incelenmektedir.

GZT 205 Haber Yazımına Giriş: Ders kapsamında haber yazımı ve haberciliğe ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar ele alınarak tartışılmakta ve haber yazım kuralları ve haber dili konularında uygulama yapılmaktadır.

GZT 206 Röportaj Teknikleri: Ders, gazetecilikte önemli haber toplama ve yazma teknikleri arasında yer alan söyleşiyi ve yeni akım olarak ortaya çıkan renkli haber tarzını pratik çalışmalarla desteklenecek şekilde konu etmektedir.

GZT 209 Temel Fotoğrafçılık: Dersin kapsamını fotoğrafçılığın başlıca aşamalarının anlaşılması, kameranın tanıtılması, fotoğraf çekme, banyo ve tab işlemlerinin öğretilmesi oluşturmaktadır.

GZT 212 Yeni Enformasyon Teknikleri: Ders kapsamında yeni enformasyon teknik ve teknolojilerine ilişkin tarihsel, kültürel ve sosyolojik açıdan çeşitli kuram ve kavramlar çerçevesinde bilgiler verilmekte ve tartışmalar yapılmaktadır. Özellikle, geleneksel anlamda, TV, radyo ve sinemanın, “yeni medya” olarak nitelendirdiğimiz ve genel olarak “internet” diyebileceğimiz gelişmelerle birlikte nasıl bir değişim, dönüşüm, başkalaşım geçirdiği üzerinde durulmaktadır.

GZT 241 Kıbrıs Türk Basın Tarihi: Kıbrıs Türk toplumunun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel tarihinin belirleyiciliği ışığında Kıbrıs Türk basınının günümüze kadar geçirdiği aşamaları konu edinen ders, dünya basın tarihiyle dönemsel karşılaştırmalar yapılarak derinleştirilmektedir.

GZT 301 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri: Bu dersin içeriğini haber kaynakları, kaynak-haberci ilişkileri ve haber yazımının temel ilkeleri oluşturmaktadır. Bu içerik, haberciliğin uluslararası ilkeleri, haber yazımında dil kullanımı, başlıkların seçimi, spot yazımı ve arabaşlık seçimi gibi konularla derinleştirlmektedir.

GZT 303 İnsan Hakları Haberciliği: İnsan hakları kavramının önemi ve felsefesini kavrayıp, dünya Türkiye ve Kıbrıs insan hakları tarihini de öğrenen öğrencilerin insan haklarına duyarlı haber yazma tekniğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

GZT 304 Barış Gazeteciliği: Gazetecilik uzmanlık alanlarından biri olan barış gazeteciliği kavramını ve gazetecilik için önemini örnek dosyalarla pekiştirmektir. Gazetecilik pratikleri açısından gerekli araştırma yöntemlerinin teorik bilgilerini, çalışma yöntem ve ilkeleriyle örnekleri içerir.

GZT 309 Basın Fotoğrafçılığı: Daha önce GZT 209 dersini alarak temel fotoğrafçılık bilgileriyle donanan öğrenciler, bu derste bilgilerini Gazetecilik bağlamında derinleştirmekte; klasik fotoğraf ile basın fotoğrafı arasındaki farkları ortaya koymaktadır. Derste, uygulamaya özel bir önem verilmektedir.

GZT 331 Tematik Yayıncılık: Genel bir eğilim olarak tüm dünyada önem kazanmaya başlayan daraltılmış belirli bir hedef kitleye yönelik yayıncılık hakkında bilgilerin aktarıldığı bu derste, ihtisas yayıncılığının çerçevesi, ilkeleri ve önemi üzerinde durulmaktadır.

GZT 401 Araştırmacı Gazetecilik: Araştırmacı gazetecilik kavramının gelişimini ve örneklerini içeren derste araştırma haberlerinin üretilmesinde kullanılan yöntemler ve kaynaklar üzerinde durulmakta ve karşılaşılabilecek engellerle bunların aşılma yolları dünyadan örneklerle aktarılmaktadır.

GZT 408 Yerel Basının Güncel Sorunları: Bu derste, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren medya kuruluşları tanıtılmakta, bu kuruluşların özgün yapısal ve güncel sorunları irdelenmekte ve bu sorunların kamuoyunun biçimlenmesinde yol açtığı komplikasyonlar incelenmektedir.

GZT 426 Spor Gazeteciliği: Basında spor sayfalarının kullanılmasıyla ilgili tarihi, kronolojik bilgilerin aktarıldığı ve günümüzde yayınlanan spor gazete ve dergilerinin yapılarıyla özelliklerinin incelendiği bu derste esas olarak spor muhabirliği ve spor yazarlığının pratik mesleki bilgileriyle ilkeleri üzerinde çalışılmaktadır.

GZT 431 İnternet Gazeteciliği ve Web Tasarımı: Yazılı basının ve internet haberciliğinin çalışma sistematikleri karşılaştırmalı olarak ele alınacak. İnternet gazeteciliği örnekleri değerlendirilecek ve internet haber sitesi tasarımı öğretilecek. Öğrenciler ders boyunca uygulamalı olarak internet gazeteciliği ve web tasarımı çalışmaları yapacaklar.

RTS 325 Radyo TV Haberciliği: Radyo ve televizyonun karakteristik nitelikleri ve hitap ettiği kitlenin algı özellikleri, görsel ve işitsel medyada yayınlanmak üzere hazırlanan haberin, yazılı medyadakinden farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu derste, radyo ve televizyon için hazırlanan haberlerin teknik ve içerik özellikleri incelenmekte ve bu bilgiler pratik çalışmalarla desteklenmektedir.

TAR 103 Kıbrıs Tarihi: Kıbrıs tarihi devirlerinden itibaren burada kurulan devletler ve krallıklar hakkında bilgi verilerek adanın Lusignan, Venedik, Osmanlı ve İngiliz idaresindeki sosyal kültürel siyasi ve ekonomik durumunu incelemektedir.