BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 101İletişime Giriş3
İLF 111Kültür Tarihi3
TUR 101Türk Dili ve Yazım Kuralları I2
İNG 101İngilizce I3
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
KHM 102Hukuka Giriş3
EKON 111Ekonominin Temelleri3
İLF 133Üniversitede Yaşam

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 108İletişim Tarihi3
SOS122Sosyoloji3
TUR 102Türk Dili ve Yazım Kuralları II2
İNG102İngilizce II3
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2
GZT 128Yeni Medya için Bilgisayar Becerileri3
Seçmeli3

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF208Siyaset Bilimi3
İLF217İletişim Kuramları3
GZT205Haber Yazımına Giriş3
GZT 209Temel Fotoğrafçılık3
GZT 219Yeni Medya için Temel Programlama3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 202İletişim Sosyolojisi3
İLF212Kitle İletişim Politikaları3
GZT 220Ses, Görüntü ve Video Haberciliği3
GZT309Basın Fotoğrafçılığı3
Seçmeli3
Seçmeli3

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF303Sos.Bilimlerde AraştırmaYöntem ve Teknikleri3
İLF310İletişim Hukuku3
GZT 301Haber Toplama ve Yazma Teknikleri3
GZT 306Gazete Yayınlama Teknikleri3
GZT311Staj
Seçmeli3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
GZT 320Veri Gazeteciliği ve Doğrulama3
İLF341Kitle İletişim Araştırmaları3
GZT324Yeni Medya Çalışmaları3
GZT 326Yeni Medyada Tasarım3
Seçmeli3
Seçmeli3

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 413İletişim Etiği3
İLF 431Siyasal İletişim3
GZT 433Hak Odaklı Habercilik3
GZT 435Dijital Haber Kurgusu3
Seçmeli3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 405Kültürel Çalışmalar3
İLF 444İletişim ve Modernlik3
GZT 440Bölüm Projesi3
İLF 446Yeni Medya ve Çoğulculuk3
Seçmeli3
Seçmeli3

Seçmeli Dersler

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 311Kamuoyu Araştırmaları3
RTS 325Radyo TV Haberciliği3
GZT 401Araştırmacı Gazetecilik3
GZT 408Yerel Basının Güncel Sorunları3
GZT 350Haber Söylemi ve İktidar3
GZT 315Ekonomi Gazeteciliği3
GZT 352Sağlık Haberciliği3
BY 416Bilişim Hukuku3
GZT 206Röportaj Teknikleri3
GZT 355Suç Haberciliği3
GİT 203Sanat Tarihi3
GZT 431İnternet Gazeteciliği ve Web Tasarımı3
GZT 426Spor Gazeteciliği3
GZT 409Siyaset Gazeteciliği3
GZT 403Ajans Haberciliği3
GZT 332Haber Analizi3
GZT 331Tematik Yayıncılık3
GZT 310Medyanın Ekonomi Politiği3
GZT 308Yaratıcı Yazarlık3
GZT 304Barış Gazeteciliği3
GZT 303İnsan Hakları Haberciliği3
GZT 241Kıbrıs Türk Basın Tarihi3
HİT 389Reklam Analizi3
HİT 333Yeni Medya ve Dijital Uygulamaları3
İLF 477Uluslararası Örgütler ve Lobicilik3
İLF 420Medyada Söylem3
İLF 415Medya Okuryazarlığı3
İLF 400Kadın Statüsü ve Sorunları3
İLF 365Medyada Cinsiyetçilik3
İLF 355Radyo-TV Atölyesi3
İLF 335Basın Hak ve Özgürlükleri3
İLF 334Medya ve Kültürel Çalışmalar3
İLF 333Reklam Fotoğrafçılığı3
İLF 332Telif Hakları3
İLF 328Basında Türk Dili Kullanımı3
İLF 321Stüdyo Fotoğrafçılığı3
İLF 306Kişilerarası İletişim3
İLF 222Çevre Sorunları3
İLF 106Yeni Medya Teknolojileri3
GZT 201Temel Gazetecilik3
GZT 212Yeni Enformasyon Teknikleri3
Zorunlu Dersler

İLF 101 – İletişime Giriş
Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

EKON 111 – Ekonominin Temelleri
Bu derste Ekonomi biliminin konusu, amacı ve temel kavramlarının yanısıra temel ekonomik sorunlar, fiyat teorisi, talep teorisi, tüketici dengesi, başlıca piyasa türleri, fiyatlandırma ve mikroEkonomi politikalarına ilişkin bilgiler verilmektedir.

İLF 111 – Kültür Tarihi
Bu derste bilim teorisi ve bilimler sosyolojisi bağlamında kültürel süreçlerin incelenmesi; sosyal tarih ile bütünleşen disiplinlerarası çalışmaların tanıtılması; demokratik açılımlı kavramların tarihsel, kültürel bellekle ilgili teorilerin ve bunların yansımalarının tartışılması amaçlanmaktadır.

KHM 102 – Hukuka Giriş
Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metodları, hukuki muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekan bakımından uygulamaları, pozitif hukuk-tabi hukuk ayrımı, hukukun bölümleri, muhtelif hukuk anlayışlarını temsil eden akımlar bu dersin konularını oluşturmaktadır.

TUR 101 – Türk Dili ve Yazım Kuralları I
Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

İNG 101 – İngilizce I
Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

AİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

İLF 133- Üniversitede Yaşam
Üniversite ve kampüs hayatını anlamak. Sosyal aktivitelere aktif katılımın sağlanmasıyla birlikte üniversite kültürünü ve yaşamını anlayabilmek, uyum sağlamak. Farklı kültürlerle bir araya gelerek öğrencinin adaptasyonunu sağlamak. Eğitim gördüğü ülkeyi tanımak ve gelecekte sosyal ve kültürel yaşama katkı koymasını sağlamak.

İLF 108 – İletişim Tarihi
Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir.

TUR 102 – Türk Dili ve Yazım Kuralları II
Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

İNG 102 – İngilizce II
İNG 101’in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.

AİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk ilkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

SOS 122 – Sosyoloji
Sosyolojinin konusu, tarihçesi, yöntemi ve araştırma teknikleri, toplumsal birlikler, sanayileşme, gelişme, modernleşme, toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme, toplumsal kontrol mekanizmaları ve kurumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GZT 128- Yeni Medya için Bilgisayar Becerileri
Bu ders temelinde, günümüz yeni medya pratiklerinin ve gelişen dijital teknolojinin birbirinden beslenen iki unsur olarak ele almanın önemini vurgulanmakta ve ders kapsamında, gelecekte medyada yer alacak, geleceğin gazetecileri ve medya çalışanlarının, gelişen teknolojinin gereksinimlerini karşılayacak bilgisayar ve mobil araçları kullanma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yine bu ders boyunca, gazetecilik ve yeni medya pratikleri açısından, dijital medya ortamlarında haberciliğin konumu ne olmalı sorusuna uygulamalı örneklerle desteklenen etik bir sorgulama ve değişen medya pratikleri ilişkisi üzerinden şekillenen gazetecik uygulamalarını sorgulamak amaçlanmaktadır.

GZT 205 – Haber Yazımına Giriş
Ders kapsamında haber yazımı ve haberciliğe ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar ele alınarak tartışılmakta ve haber yazım kuralları ve haber dili konularında uygulama yapılmaktadır.

GZT 209 – Temel Fotoğrafçılık
Dersin kapsamını fotoğrafçılığın başlıca aşamalarının anlaşılması, kameranın tanıtılması, fotoğraf çekme ve baskı işlemlerinin öğretilmesi oluşturmaktadır.

İLF 208 – Siyaset Bilimi
Bu derste siyaset biliminin temel kavramları ve temel yaklaşımları üzerinde durularak siyaset sürecinde yer alan bireyler, gruplar ve kurumların konumları irdelenmektedir.

İLF 217 – İletişim Kuramları
Kitle iletişimini anlamaya ve anlatmaya yönelik olarak geliştirilen kuramsal yaklaşımların ele alındığı bu derste iletişim alanını çok boyutlu olarak kavramaları için öğrencilere bir bakış kazandırılmaktadır.

GZT 219- Yeni Medya için Temel Programlama
Ders, öğrencilerin yeni medyada kullanılan programlama dillerini, araçlarını ve programlama terminolojisiyle tanışmasını hedeflemektedir. Öğrenciler, yeni medya için programlama ve projeler yaratarak, bu projeleri yaratırken, tarayıcıları, tarayıcı uygulamalarını, HTML editörlerini ve görüntü editörlerini tanıyacaklardır.

GZT 309 – Basın Fotoğrafçılığı
Daha önce JRN 209 dersini alarak temel fotoğrafçılık bilgileriyle donanan öğrenciler, bu derste bilgilerini Gazetecilik bağlamında derinleştirmekte; klasik fotoğraf ile basın fotoğrafı arasındaki farkları ortaya koymaktadır. Derste, uygulamaya özel bir önem verilmektedir.

İLF 202 – İletişim Sosyolojisi
Günümüzde iletişim ya da medya çalışmaları olarak anılan çalışmaların kökeni 20’nci Yüzyıl başındaki kitle iletişim sosyolojisine ulanmaktadır. On yıllar boyunca gelişen bu alanda bir kurum olarak medya, medyada program / haber yapım / üretimi medya metinleri / ürünleri ve bunların alımlanması / tüketimi bir çok araştırmaya konu olmuştur. Bu derste bu araştırmalardan örnekler yoluyla günlük hayat, medya, kültürel üretim ve tüketim pratikleri tartışmaya açılmaktadır.

İLF 212 – Kitle İletişim Politikaları
Toplumsal, ekonomik ve siyasal çevrenin bir ülkedeki kitle iletişim politikasını belirlediği gerçeğinden hareketle, derste bugüne kadar ortaya çıkan kitle iletişim sistemleri ve bunlar arasındaki farklar ele alınmakta; medya alanındaki düzenlemeler incelenmektedir.

GZT 220- Ses, Görüntü ve Video Haberciliği
Bu derste, çevrimiçi haber yapmak için dijital teknolojiyi kullanarak haber verme süreci ve video gazeteciliğinin teknikleri öğretilmektedir. Öğrenciler ayrıca televizyon haberleri ve belgesellere yönelik kısa ve düşük maliyetli haber yapma tekniklerini de edinmektedirler.

GZT 301 – Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Bu dersin içeriğini haber kaynakları, kaynak-haberci ilişkileri ve haber yazımının temel ilkeleri oluşturmaktadır. Bu içerik, haberciliğin uluslararası ilkeleri, haber yazımında dil kullanımı, başlıkların seçimi, spot yazımı ve arabaşlık seçimi gibi konularla derinleştirlmektedir.

GZT 306 – Gazete Yayınlama Teknikleri
Bu derste baskı tekniklerinin tarihsel gelişimi ve temel özellikleri üzerinde durulmakta; masaüstü yayıncılık kavramı, baskı öncesi hazırlıklar ve masaüstü yayıncılık programlarının uygulamalı olarak tanıtılmasını içeren bir çerçevede ele alınmaktadır. Dijital ortamda fotoğraf editörlüğü ve mizanpaj teknikleri dersin kapsamına dahildir.

İLF 303 – Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretildiği bu derste, veri toplama ve analiz yapma konusunda gerekli bilgiler aktarılmakta ve bu bilgilerin pekiştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmektedir.

İLF 310 – İletişim Hukuku
Bu ders öncelikle, iletişim hukukunun tarihsel gelişimini, iletişim özgürlüğünün demokrasilerdeki önemini ele almaktadır. Derste iletişimle ilgili anayasa, yasa ve yönetmeliklerde yeralan hükümler ele alınıp incelenmekte, Kitle iletişim araçlarının toplum yaşamındaki etkisinin giderek artmasının yarattığı hukuki sorunlar tartışılmakta ve iletişim özgürlüğününü tehdit eden yeni sorunlara vurgu yapılmaktadır.

GZT 311 – İç Staj I
İç staj, gazetecilik eğitiminin pratik yönelimlerle desteklenmesi gereğinden hareketle, öğrencilerin tamamen uygulama yapmalarına imkan sağlamak üzere konulmuştur. Öğrenciler stajlarını, İletişim Kompleksi’nin barındırdığı tüm teknik olanakları kullanarak tamamlamakta ve stajları boyunca, Yakın Haber gazetesi, Yakın Doğu FM,Yakın Doğu Tv ve Yakın Doğu Haber Ajansı’ın üretim sürecine bizzat katılmaktadırlar.

İLF 341 – Kitle İletişim Araştırmaları
Bu derste sosyal yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak kitle iletişiminin, hangi açılardan ve hangi yöntemlerle araştırma konusu yapılacağı öğretilmektedir. Bu çerçevede, kitle iletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi üzerinde durulmakta ve farklı yaklaşımlar ele alınmaktadır. İzleyici, içerik, üretim ve kuruma ilişkin araştırmalarla yöntemler derste yoğun şekilde incelenmektedir.

GZT 320- Veri Gazeteciliği ve Doğrulama
Dersin temel içeriği ve amacı gelişen internet dünyasında, verinin ve veri gazeteciliğinin, bilgisayar temelli habercilik ve veri tabanlı habercilik pratiklerinin bir sonucu olarak giderek kazandığı önemi açıklamak, gazeteciliğin geleceği olarak görülen veri gazeteciliğinin, haber merkezlerinde haberin daha etkin aktarılmasında nasıl etkin bir rol üstlendiğinin gelişen çevrim içi açık kaynaklar, araçlar ve tekniklerle aracılığıyla öğretmektir. Dersin kapsamında veri gazeteciliğinin temel aşamaları olan veri bulma, veri toplama, veri temizleme, veri analiz etme, veri görselleştirme sürecini pratik ve teorik olarak anlamak ve bilgi edinme hakkını kullanarak açık veri ile çalışmak çalışmalar yapılacaktır.

GZT 324- Yeni Medya Çalışmaları
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumsal olarak birçok yapının da gelişip dönüşmesine neden olan yeni medya ve yeni medya araçlarıyla birlikte yeni medya platformlarının incelenmesi. Ayrıca yeni medya araçlarının medya sektörüne kattığı yeniliklerin tartışılması, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

GZT 326- Yeni Medyada Tasarım
Yeni medya, bilişim ve iletişim teknolojileri alanında yaratıcılığa dair toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçlerin incelendiği bu derste, internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında görsel materyallerin kullanımı ve düzenlenmesine dair bilgiler verilmektedir.

İLF 413 – İletişim Etiği
Kitle iletişim araçlarının yazılı ve sözlü ahlak kurallarını ve ahlak kurallarına riayeti gözeten basın konseyi, basın ombudsmanı, basın şeref konseyi türü oluşumları tanıtan derste, günümüzde medya ile gazetecilerin meslek etiğine yaklaşımı, medya kuruluşlarının içinde yer aldıkları sistemin türettiği yapısal etik sorunlar bağlamında değerlendirilmektedir.

İLF 431- Siyasal İletişim
Siyasal iletişimin ne olduğunu, hangi amaçlar ile kullanıldığını eleştirel bir gözle inceleyecek olan ders boyunca, siyaset ve iletişim çalışmaları arasındaki ilişkiler incelenecektir.

GZT 433- Hak Odaklı Habercilik
Geleneksel medya haber dili insan hakları açısından problemlidir. Bu dil toplumun belli kesimlerinin temel haklarına saldırıyı meşrulaştırmaktadır. Buna karşı geliştirilen hak baberciliği, başta kadın, çocuk, LGBTİ, mülteci olmak üzere, haksızlığa maruz kalan toplum kesimlerinin hak eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir. Bu derste öğrencilere geleneksel medyadaki haber dilinin problemlerini ve hak odaklı haberciliğin temel ilkeleri öğretilecektir.

GZT 435- Dijital Haber Kurgusu
Ders, haber yayıncılığının tüm evrelerini inceleyerek, yeni medya süreçlerinde değişen haberin kurgusunu irdeleyecektir. Öğrenci, yazı bedenleri ve görsel alanlar arasındaki ilişkiyi algı etkisini artırmak için haberin içeriğine göre düzenleyerek, hem okumanın kolaylaştırılmasını hem de yeni medyada haberin sunumunu deneyimleyecektir.

İLF 405 – Kültürel Çalışmalar
Bu ders, toplumsal yapı ile günlük yaşamdaki anlam üretimi arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktadır. Genel olarak kültür, sınıf, cinsiyet ve ırk temelindeki eşitsizliklerin doğallaştırıldığı ve ekonomik, siyasi öğelerle olan ilişkilerinin gözden uzak tutulduğu yaşam alanlarını kendine inceleme konusu yapan kültürel çalışmalar, sözkonusu eşitsizlikleri ve onların algılanış biçimlerini ebedi ve zorunlu süreçler olarak görmez. Bunları toplumsal ilişkilerin bütünü içinde anlamaya ve tanımlamaya çalışır.

İLF 444 – İletişim ve Modernlik
Günümüzde gittikçe çeşitlenen iletişim araçları aslında modernlikle birlikte doğmuştur. Dolayısıyla matbaanın icadından bu yana iletişim, ancak modern kurumlar ve pratiklerle birlikte değerlendirilecek bir konudur. Bu ders, tarihsel olarak iletişim-modernlik bağlantısını işlemekte, iletişimi ve kültürü modern düşünceyle, modern ekonomik ve politik kurum ve pratiklerle bağlantısı içinde değerlendirmektedir.

GZT 440 – Bölüm Projesi
Öğrencilerin bölümleriyle ilgili projeleri planlayıp uyguladıkları ders, öğrencinin yönelimi doğrultusunda akademik çalışmalar ya da mezuniyet sonrası iş ortamına hazırlanmayı öngören uygulamalar ekseninde yürütülmektedir.

İLF 446- Yeni Medya ve Çoğulculuk
Bu derste yeni medya, demokrasi ve çoğulculuk kavramları derinlemesine tartışılır. Büyük veri çağında sermaye, dijital emek ve dijital siyaset konuları ele alınır.

[/dm3_collapse]

[dm3_collapse state="close" label="Seçmeli Ders İçerikleri"]


İLF 311 – Kamuoyu Araştırmaları
Kamuoyu kavramının tarihsel gelişimi ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili temel ilkelerin öğretildiği derste, örneklem seçimi, soru formu oluşturma ve alan çalışmaları incelenir, örnek araştırmalar planlanır, uygulanır ve sonuçlandırılır.

RTS 325 – Radyo TV Haberciliği
Radyo ve televizyonun karakteristik nitelikleri ve hitap ettiği kitlenin algı özellikleri, görsel ve işitsel medyada yayınlanmak üzere hazırlanan haberin, yazılı medyadakinden farklılaşmasına yol açmaktadır. Bu derste, radyo ve televizyon için hazırlanan haberlerin teknik ve içerik özellikleri incelenmekte ve bu bilgiler pratik çalışmalarla desteklenmektedir.

GZT 401 – Araştırmacı Gazetecilik
Araştırmacı gazetecilik kavramının gelişimini ve örneklerini içeren derste araştırma haberlerinin üretilmesinde kullanılan yöntemler ve kaynaklar üzerinde durulmakta ve karşılaşılabilecek engellerle bunların aşılma yolları dünyadan örneklerle aktarılmaktadır.

GZT 408 – Yerel Basının Güncel Sorunları
Bu derste, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren medya kuruluşları tanıtılmakta, bu kuruluşların özgün yapısal ve güncel sorunları irdelenmekte ve bu sorunların kamuoyunun biçimlenmesinde yol açtığı komplikasyonlar incelenmektedir.

GZT 350- Haber Söylemi ve İktidar
Medya içeriğinin gerçekliği yansıtması ya da çarpıtılarak aktarılması, belli amaçlar ve çıkarlar için gerçeği zedelemesi iletişim alanının önemli araştırma konularındandır. Haberin seçme ve yorumlama yoluyla gazeteci tarafından üretildiği ortadadır. Bu süreç hem kurumların bürokratik aciliyetinin hem de medyayı kontrol eden güçlerin müdahaleleri ile belirlenir. Bu nedenle haberin inşasında ideoloji temel bir sorun olarak ele alındığında medyanın ideolojiyi oluşturmak ve yaymak için yaptığı çalışmalar ve dolayısıyla bu içeriğe en uygun medya çıktısı olan haber önemli bir inceleme konusudur. Bu derste haberlerin çözümlenmesinde eleştirel söylem analizi yöntemlerinden yararlanılacaktır.

GZT 315- Ekonomi Gazeteciliği
Derste, öğrencilerin temel ekonomi kavramlarını anlamaları, ülke ya da şirketler bazında yaşanan önemli ekonomik gelişmelerin sebep ve sonuçlarını doğru bir şekilde analiz ederek haberleştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin ayrı bir uzmanlık alanı olan ekonomi haberciliği ile tanıştırılması, bu haber türü ve farklı kitle iletişim araçlarına dönük uygulamaları hakkında bilgiler edinmesi hedeflenmektedir. Ekonomi Gazeteciliği dersi, her geçen gün uzmanlık gerektirecek şekilde teknikleşen ekonomiyi anlamayı sağlayacak temel terimler ile borsa, döviz, enflasyon, istihdam, yatırım araçları, şirket davranışları ve makroekonomik değişimler gibi günümüz ekonomisini ve piyasa davranışlarını şekillendiren mekanizmalardaki hareketlerin hayata ve habere nasıl yansıdığını incelemektedir. Ayrıca ekonomi gazeteciliğinin medyadaki yeri, işleyişi, haber kaynaklarıyla ilişkiler, ekonomi haberciliğinde haber dili ve kurgusu da dersin öğrencilere aktarmayı hedeflediği ana başlıklardandır.

GZT 352- Sağlık Haberciliği
Hem iletişim hem de sağlık alanında tartışmaya en fazla ihtiyaç duyulan konulardan olan sağlık haberlerinin; medyada nasıl yer aldığı, idealin ne olduğu tartışılacak. Aynı zamanda dünya Türkiye ve Kıbrıs'ta bu yöndeki tartışmalar ele alınarak, yazılı görsel ve internet medyasından örnek haber ve konular üzerinden sağlık haberciliği irdelenecektir.

BY 416- Bilişim Hukuku
Çağın en önemli iletişim araçlarından bilgisayar ve internetin, kullanımı ile ilgili olarak doğan/doğabilecek, hukuka aykırı hususların, önlenmesi ve/veya söz konusu hak ihlallerine karşı koruma sağlanması, dersin temel amacını oluşturmaktadır.

GZT 206 – Röportaj Teknikleri
Ders, gazetecilikte önemli haber toplama ve yazma teknikleri arasında yer alan söyleşiyi ve yeni akım olarak ortaya çıkan renkli haber tarzını pratik çalışmalarla desteklenecek şekilde konu etmektedir.

GZT 355- Suç Haberciliği
Ders kapsamında, polis muhabirliği kavramının özellikleri ve nasıl uygulanması gerektiği, adliye muhabirliğinin ne anlama geldiği ve uygulama sırasında neler yapılması gerektiği anlatılacaktır.

GİT 203- Sanat Tarihi
Sanat toplumsal bir kurum ve kültürel bir fade biçimi olarak ele alınmakta, farklı çağlarda ve farklı uygarlıklarda sanatsal üretimin koşulları, sanat anlayışları ve sanat eserleri tanıtılmaktadır. Hedeflenen, öğrencilerin sanata yönelik yaklaşımlarını, kapsamlı ve eleştirel bir çerçeve içinde oluşturabilmesini sağlamaktır.

GZT 431- İnternet Gazeteciliği ve Web Tasarımı
Yazılı basının ve internet haberciliğinin çalışma sistematikleri karşılaştırmalı olarak ele alınacak. İnternet gazeteciliği örnekleri değerlendirilecek ve internet haber sitesi tasarımı öğretilecek. Öğrenciler ders boyunca uygulamalı olarak internet gazeteciliği ve web tasarımı çalışmaları yapacaklar.

GZT 426- Spor Gazeteciliği
Basında spor sayfalarının kullanılmasıyla ilgili tarihi, kronolojik bilgilerin aktarıldığı ve günümüzde yayınlanan spor gazete ve dergilerinin yapılarıyla özelliklerinin incelendiği bu derste esas olarak spor muhabirliği ve spor yazarlığının pratik mesleki bilgileriyle ilkeleri üzerinde çalışılmaktadır.

GZT 409 – Siyaset Gazeteciliği
Siyasal yaşam, medya için en önemli ve en yaygın haber öğeleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan, bir ihtisas alanı olarak siyasal gazeteciliğin kavranması ve irdelenmesi gerekmektedir. Bu dersin amacı siyasal içeriklerin gazetelerdeki konumunu değerlendirmek ve siyaset-Gazetecilik ilişkisini her yönüyle irdelemektir.

GZT 403 – Ajans Haberciliği
Medyaya içerik takviyesi sağlamak amacıyla faaliyet gösteren haber ajanslarının yapılarını, ilkelerini ve çalışma yöntemlerini belirleyerek işe koyulan derste, ajans haberciliğinin teknik çerçevesi hakkında bilgiler verilmekte ve buna yönelik pratik çalışmalar yürütülmektedir.

GZT 332 – Haber Analizi
Bir haberin görünenden başka anlam ve amacının olabildiği gerçeğinden hareketle, bu derste medyada yer bulan haber içeriklerinin analizi yapılmakta ve böylelikle medyanın işlev ve etkinliğine dair daha derinlikli algıların gelişmesine olanak sağlanmaktadır.

GZT 331 – Tematik Yayıncılık
Genel bir eğilim olarak tüm dünyada önem kazanmaya başlayan daraltılmış belirli bir hedef kitleye yönelik yayıncılık hakkında bilgilerin aktarıldığı bu derste, ihtisas yayıncılığının çerçevesi, ilkeleri ve önemi üzerinde durulmaktadır.

GZT 310 – Medyanın Ekonomi Politiği
Bu ders medyanın yapısına yönelik bir dizi sorgulamayı içermektedir: Medya kuruluşlarının sahiplik yapısı nedir? Bu yapı, modern dünyanın piyasacı tarzıyla uyumlanmadan hareket eder mi? Bu koşullarda, medya içerikleri hangi amaçlar doğrultusunda, ne şekilde oluşur? Bu içerikler, yurttaşların iletişim özgürlüğü bakımından tehlike yaratmaz mı?

GZT 308 – Yaratıcı Yazarlık
Öğrencilerin yazma eylemindeki yaratıcılıklarını ve yazımın farklı formatlarını öğrenmelerini amaçlayan bu derste, haber, köşe yazısı, makale, mektup, dilekçe, basın bülteni, reklam metni, röportaj gibi yazım teknikleri yaratıcı bir yaklaşımla kaleme alınmaktadır.

GZT 304- Barış Gazeteciliği
Gazetecilik uzmanlık alanlarından biri olan barış gazeteciliği kavramını ve gazetecilik için önemini örnek dosyalarla pekiştirmektir. Gazetecilik pratikleri açısından gerekli araştırma yöntemlerinin teorik bilgilerini, çalışma yöntem ve ilkeleriyle örnekleri içerir.

GZT 303- İnsan Hakları Haberciliği
İnsan hakları kavramının önemi ve felsefesini kavrayıp, dünya Türkiye ve Kıbrıs insan hakları tarihini de öğrenen öğrencilerin insan haklarına duyarlı haber yazma tekniğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

GZT 241 – Kıbrıs Türk Basın Tarihi
Kıbrıs Türk toplumunun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel tarihinin belirleyiciliği ışığında Kıbrıs Türk basınının günümüze kadar geçirdiği aşamaları konu edinen ders, dünya basın tarihiyle dönemsel karşılaştırmalar yapılarak derinleştirilmektedir.

HİT 389- Reklam Analizi
Görsel ve işitsel alandaki reklamların incelenmesi. Tüketim toplumu yaratma üzerine etkileri. Ürün müşteri ilişkileri. Tüketici farkların reklamlardaki anlatımı ve etkisi. Yerel reklamların önemi, yapısı ve analizi

HİT 333- Yeni Medya ve Dijital Uygulamaları
Bu dersin temelinde, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bilgi toplumu kavramı, kapsamı, yeni medya ve dijital teknolojiler, uygulamalar yer almaktadır. Özellikle internet tabanlı ortamlarda ki değişimler ile birlikte yeni medya kavramı, sosyal medya ve dijital iletişim uygulamalarının kurum/marka boyutunda ele alınması ve yansımalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İLF 477- Uluslararası Örgütler ve Lobicilik
Dersin amacı, uluslararası örgütlere farklı yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, uluslararası örgütlerin işlevlerini açıklamak ve bölgesel örgütleri devletler arası örgütleri tanımak ve belli başlı uluslararası örgütlerin faaliyetlerini değerlendirmektir.

İLF 420- Medyada Söylem
Dersin amacı medya kanalları ile insanlara yöneltilen söylemin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak, öğrencilerin medya metinlerinde söylemin nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu ve bunun okur/izler kitle üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler; Söylem ve söylem çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur. Söylem ve ideoloji arasında ilişki kurabilir. Haberlerde söylemin nasıl kurulduğunu öğrenir. Söylem analizi ile ilgili temel kavramları bilir. Söylem analizi tekniğini haber analizlerinde uygular. Söylem ve içerik analizi arasındaki farklılıkları kavrar.

İLF 415 – Medya Okuryazarlığı
Yazılı, görsel ve elektronik medyada verilen mesajların eleştirel gözle nasıl okunacağı ve verilen mesajların neden ve hangi yöntemlerle bu şekilde verilmesinin amaçlandığı çözümlenecek ve dönem sonuna dersi alanların birer eleştirel medya okuryazarı olma yolunda dönem içinde de yapacakları pratik çözümlemelerle önemli deneyim elde edecekler

İLF 400- Kadın Statüsü ve Sorunları
Feminist teori ve hareketin gelişim sürecini, modernist ve post modernist yaklaşımları, kadınlar arası farklılıkların feminist teori içinde yol açtığı sonuçları, kadın emeğinin özgüllüğünü açıklayan feminist yaklaşımları, kadın emeği kalkınmada toplumsal cinsiyet politikalarının önemini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kalkınmayı nasıl etkilediğini, medyanın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmek için izlediği yollar hakkında farkındalık kazanacaksınız. Kadın bedeni üzerinde kurulan iktidarın etkilerinin farkına varacaksınız ve cinsiyet farklarının modern toplumlarda ortaya çıkardığı egemen erkeklik değerlerini çözümlemenize katkı sağlayacaktır.

İLF 365- Medyada Cinsiyetçilik
Çeşitli kitle iletişim araçlarında yer alan toplumsal cinsiyet temsillerine bakarak eleştirel okumada bulunmak

İLF 355- Radyo-TV Atölyesi
Öğrencilerin ders boyunca radyo ve televizyon programı hazırlamayı uygulamalı olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir.

,İLF 335- Basın Hak ve Özgürlükleri
“Demokrasi” kavramı üzerinden başlanacak derste, demokrasi temeline dayandırılan “düşünce ve ifade özgürlüğü” hususu ele alınacak; “düşünce ve ifade özgürlüğü”nün önemli alt başlıklarından “basın özgürlüğü” temel alınarak, ilgili kavramın tanımı, açıklaması ve kriterleri detaylı olarak işlenecek; ayrıca, temel basın hakkı olarak ele alınacak özgürlüklerin “sınırları” ve etik değerlerle olan ilişkisi üzerinde durulacaktır.

İLF 334- Medya ve Kültürel Çalışmalar
Medya ve Kültürel Çalışmalar alanındaki kuramlar ve analizler ele alınacak

İLF 333- Reklam Fotoğrafçılığı
İmgeler dünyasının anlaşılması ve tüketim kültürü içinde yer alan her ürüne ait tanıtım fotoğraflarının nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında iç ve dış mekânlarda, doğal ve suni ışık şartlarında profesyonel stüdyo ışıklarıyla çeşitli ürünlerin, modellerin ve mekanların tanıtımına yönelik çalışmaları gerçekleştirerek öğrencinin hayata hazırlanması hedeflenmektedir.

İLF 332- Telif Hakları
Temelde, eser sahiplerinin, eserleri üzerindeki maddi ve manevi hakları ile ilgili nasıl koruma sağlanacağını konu alan ders; "fikri hak nedir" sorusu ile başlayarak, temel tanımların verilmesi, fikri hakların tarihsel gelişiminin genel olarak ve günümüz uluslararası ve ulusal düzenlemelerin detaylı olarak incelenmesi ile ilerlemekte ve son olarak, hakların dava yolu ile nasıl korunacağını ele almaktadır.

İLF 328- Basında Türk Dili Kullanımı
Bu dersin iki temel amacı vardır: Öğrencilere gazete okuma alışkanlığı kazandırmak ve düzgün Türkçe yazmayı öğretmek. Bu amaca ulaşmak için hafta içinde Kıbrıs ve Türkiye basınında çıkan haber ve makalelerde yapılan hataları sınıfta tartışmak ve niye yanlış olduklarını izah etmek. Sınıfta tartışılan hatalara benzer hatalar bulan öğrenciler ödüllendirilecektir.

İLF 321- Stüdyo Fotoğrafçılığı
Profesyonel stüdyo ortamında istenilen anlatımı elde etmek için gerekli olan etkili ışıklandırma tekniklerini ve nasıl kullanılacağını öğrenmek. Ders kapsamında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında modellerin fotoğraflanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek öğrencinin hayata pratik olarak da hazırlanması hedeflenmektedir.

İLF 306- Kişilerarası İletişim
Kitle iletişiminin yanında kişilerarası iletişim de toplumsal yaşamda önemli bir yer tutar. Aslında etkili iletişimin meslekler ötesi her bireyin ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bazı meslekler insanlarla yüzyüze iletişim kurmayı ötekilere göre daha fazla gerektiriyor. Halkla ilişkiler uzmanlığı da bu mesleklerden biridir. Bu derste, etkili iletişim yöntemleri, iletişimsizliğin sebepleri ve giderilme yolları, algılama süreci, kişinin kendini sunumu, beden dili ve empati gibi konular ele alınmaktadır

İLF 222- Çevre Sorunları
İnsan ve çevre, uluslararası düzeyde çevre sorunları, çevre kirliliği, sucul çevre, atmosferik çevre, pedosferik çevre, radyoaktivite ve çevre, gürültü kirliliği, görsel çevre… Canlıların genel özellikleri ve sınıflandırılması, çevrenin tanımlanması, ekolojide bazı temel kavramlar, atmosfer ve canlılar, güneş radyasyonu ve canlılar, sıcaklık ve canlılar, dünya ekosistemlerinde yağış ve nem, ışık ve canlılar, rüzgar ve canlılar, atmosferik basınç ve canlılar, hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, suyun canlılar için önemi, sucul canlılar ve özellikleri, su kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri, ekolojik bir faktör olarak toprak, toprağın tanımı ve özellikleri, toprağın yapısı, dünyadaki toprakların sınıflandırılması, canlılar açısından toprağın önemi, canlılar ve toprak arasındaki ilişkiler, toprak kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri, canlılarda besin ve beslenme davranışları, biyolojik ilişkilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra ise bu konuların İletişim, Radyo-Televizyon ve Medya ile nasıl ilişkilendirileceğine dair örnekler verilecektir.

İLF 106- Yeni Medya Teknolojileri
Yeni medya teknolojilerinin neler olduğu ve medya sektörüne kattıkları yeniliklerin öğretileceği deste öğrenciler, bu yeni teknolojilerin gazetecilik, televizyonculuk, halkla ilişkiler ve görsel kullanıma kattığı yenilikler birebir uygulamalarıyla aktarılacak.

GZT 201 – Temel Gazetecilik
Bu derste, gazetecilik mesleğiyle ilgili temel bilgiler verilmekte; gazetelerin mülkiyet yapıları ve içinde bulundukları piyasaya göre aldıkları biçim irdelenmekte ve fikir işçisi-teknik personel ayrımıyla muhabirden genel yayın müdürüne kadar yatay ve dikey ilişki zinciri içinde her personelin görev tanımı yapılarak basın işletmelerinin organizasyon yapıları incelenmektedir.

GZT 212 – Yeni Enformasyon Teknikleri
Ders kapsamında yeni enformasyon teknik ve teknolojilerine ilişkin tarihsel, kültürel ve sosyolojik açıdan çeşitli kuram ve kavramlar çerçevesinde bilgiler verilmekte ve tartışmalar yapılmaktadır. Özellikle, geleneksel anlamda, TV, radyo ve sinemanın, "yeni medya" olarak nitelendirdiğimiz ve genel olarak "internet" diyebileceğimiz gelişmelerle birlikte nasıl bir değişim, dönüşüm, başkalaşım geçirdiği üzerinde durulmaktadır.