Dersler (2019-20 Bahar Dönemi itibariyle)
Dersler (2019-20 Bahar Dönemi itibariyle)

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 101İletişime Giriş3
TUR 101Türk Dili ve Yazım Kuralları I2
ING 101English I3
AİT 101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2
KHM 102Hukuka Giriş3
GİT 102Temel Sanat Eğitimi3
GİT 103Bilgisayar Tasarımına Giriş3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 108İletişim Tarihi3
SOS 122Sosyoloji3
TUR 102Türk Dili ve Yazım Kuralları II2
ING 102English II3
AİT 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2
GİT 101Temel Tasarım3
GİT 203Sanat Tarihi3

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 208Siyaset Bilimi3
İLF 217İletişim Kuramları3
GZT 209Temel Fotoğrafçılık3
GİT 201Grafik Tasarım I3
GİT 303Sanat İncelemeleri3
GİT 222İllüstrasyon I3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 202İletişim Sosyolojisi3
RTS 244Sinematografi3
GİT 209Foto-Grafik3
GİT 202Grafik Tasarım II3
GİT 315Semiyotik3
GİT 223İllüstrasyon II3

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
GİT 405Tipografi3
RTS 241Kurgu3
GZT 219Yeni Medya İçin Temel Programlama3
GİT 301Grafik Animasyon3
GİT 311Yayın Tasarımı3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
RTS 403Yazılı Görsel Kültür İncelemeleri3
RTS 322Kısa Film Yapımı3
GZT 308Yaratıcı Yazarlık3
GİT 302Grafik Animasyon3
GİT 322Web Tasarımı3
Seçmeli3

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 413İletişim Etiği3
GİT 332Yaratıcı Atölye3
GİT 407Dijital Oyun Tasarımı3
Seçmeli3
Seçmeli3
Seçmeli3

Bahar Dönemi

Ders KoduDers AdıKredi
İLF 405Kültürel Çalışmalar3
İLF 444İletişim ve Modernlik3
İLF 440Bölüm Projesi3
Seçmeli3
Seçmeli3
Seçmeli3
Zorunlu Ders İçerikleri

I. YARIYIL

İLF 101 – İletişime Giriş
Dersin genel amacı, iletişim kavramını tanımlamak, iletişime duyulan gereksinimi bilimsel ve toplumsal düzeyde incelemek ve iletişim kavramını tarihsel süreç içerisinde değerlendirmektir.

GİT 102 – Temel Sanat Eğitimi
Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

TUR 101 – Türk Dili ve Yazım Kuralları I
Bu ders, dilin önem ve gücünün tanıtımı, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerinin ve gelişiminin belirlenmesi, söz dizimizin tanımlanması ve dilimizdeki yanlış kullanımların saptanması amacını taşımaktadır.

ING 101 – English I
Başlangıç seviyesinde bir derstir. Temel amacı, öğrencileri meslek İngilizcesine hazırlamaktır. Buna uygun olarak, başlangıç seviyesindeki konuları kapsayan bir müfredat çerçevesinde yürütülmektedir.

AİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Derste yakın dönem Osmanlı tarihi ile Osmanlı devletinin 19’uncu Yüzyıl ortalarından itibaren girdiği yenileşme süreci ve bu sürecin sonucundaki yıkılışı, milli mücadele tarihi, ulusal bağımsızlık fikrinin ortaya çıkışı ele alınıyor.

KHM 102 – Hukuka Giriş
Hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının diğer sosyal düzen kurallarından farkları, hukukta yorum metotları, hukuki muhakeme, hukuk normunun niteliği, normların zaman ve mekan bakımından uygulamaları, pozitif hukuk-tabi hukuk ayrımı, hukukun bölümleri, muhtelif hukuk anlayışlarını temsil eden akımlar bu dersin konularını oluşturmaktadır.

GİT 103 – Bilgisayar Tasarımına Giriş
Görsel sanat ve tasarım konusunda yaratıcı düşünceyi ortaya çıkartmak, desteklemek, geliştirmek için kullanılabilecek tasarım programlarını temel düzeyde öğretilmektedir. Teorik bilgilerin uygulama yöntemleri ile desteklenerek tasarım konusunda uygulamaları yapılmaktadır.

II. YARIYIL

İLF 108 – İletişim Tarihi
Derste, basının ortaya çıkışını sağlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenlerin analizi, kitle iletişim araçlarının kritik tarihsel kavşaklarda oynadığı rollerin tanımlanması ve basın olgusunu medya olgusuna dönüştüren koşulların belirlenmesi yoluyla dünya, Avrupa ve Türk gazeteciliğinin tarihsel serüveni irdelenmektedir.

SOS 122 – Sosyoloji
Sosyolojinin konusu, tarihçesi, yöntemi ve araştırma teknikleri, toplumsal birlikler, sanayileşme, gelişme, modernleşme, toplumsal tabakalaşma, toplumsal değişme, toplumsal kontrol mekanizmaları ve kurumları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TUR 102 – Türk Dili ve Yazım Kuralları II
Bu derste, yazılı ve sözlü anlatım özelliklerine ağırlık verilmekte ve buna ilişkin uygulamalı çalışmalar yürütülmektedir.

İNG 102 – İngilizce II
İNG 101’in bir devamı olan bu dersin amacı öğrencilerin meslek İngilizcesini geliştirmek ve temel İngilizce bilgilerini artırmaktır.

AİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna varan olaylar tarihi yanında Atatürk ilkelerinin felsefi temelleri, Türk çağdaşlaşmasının bu temeller üzerine kurulan anlamı ve çağdaş gelişmeler ışığında yorumlanma biçimleri bu derste üzerinde durulan konulardır.

GİT 101 – Temel Tasarım
Bu derste, bir ürünü ortaya koymaya yönelik düşsel ya da uygulamalı çalışmalar sürecinde teknolojiyi kullanarak ürünün gerçekleştirilmesine yönelik temel tasarım aşamaları, yaklaşımları, fonksiyonları anlatılacaktır.

GİT 203 – Sanat Tarihi
Bu giriş dersi, farklı dönem ve kültürler tarafından ortaya konan sanat üretimine genel bir bakışı amaçlamaktadır. Ders yapısal olarak kronolojikten çok tematiktir, bu yüzden öğrenciler sanat eserlerindeki genel düşünce ve temaları, estetik değişimleri ve hataları belirli dönem ve kültür çerçevesinde karşılaştırarak değerlendirirler. Ders aynı zamanda öğrencilere sanat tarihinin basit terminolojik terimlerini, önemli noktalarını ve sanat tarihi hakkındaki basit soruları sanatsal çalışmaların başlangıcı şeklinde tanıtmaktadır. Bu gibi sanatsal sorular, değişen kültür değerleri içerisindeki estetik eserlerin politika, din ve bilimsel fikirler ışığı altındaki etkilerinin analizini içermektedir.

III. YARIYIL

İLF 208 – Siyaset Bilimi
Bu derste siyaset biliminin temel kavramları ve temel yaklaşımları üzerinde durularak siyaset sürecinde yer alan bireyler, gruplar ve kurumların konumları irdelenmektedir.

İLF 217 – İletişim Kuramları
Kitle iletişimini anlamaya ve anlatmaya yönelik olarak geliştirilen kuramsal yaklaşımların ele alındığı bu derste iletişim alanını çok boyutlu olarak kavramaları için öğrencilere bir bakış kazandırılmaktadır.

GZT 209 – Temel Fotoğrafçılık
Fotoğrafçılığın temel kavramları; fotoğraf makinesinin parçaları ve işlevleri; fotoğrafçılıkta kullanılan diğer ekipmanların özellikleri ve kullanım alanları; objektif türleri, filmler, filtreler, çekim teknikleri; fotoğrafta çerçeveleme, estetik, kompozisyon, foto muhabirliği kavramı, basında fotoğrafçılık uygulamaları, karanlık oda teknikleri bu ders kapsamında ele alınacaktır.

GİT 201 – Grafik Tasarım I
Bu derste, grafik tasarlanırken dikkate alınması gereken unsurlar ve bunlarla ilgili teorik perspektif (ışık, yansıma, renk kullanımı, estetik, vb.) anlatımının ardından uygulamalı grafik tasarımları yapılmaktadır. Bu tasarımların bazıları el çizimi olarak, bazıları ise bilgisayar ortamında uygulanmaktadır.

GİT 303 – Sanat İncelemeleri
Öğrencinin, önceki dönemlerde almış olduğu sanat dersleri temel dayanak olarak alınacak ve bu bilgiler ışığında plastik sanatlar alanında geçmişten günümüze kadar ulaşmış sanat eserleri incelenecek. Özellikle çağdaş uygulamaların kitle iletişimindeki etkileri üzerinde durulacak ve öğrencilere araştırma konusu verilecektir.

GİT 222 – İllüstrasyon I
İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında, bilgiyi en hızlı ve etkili biçimde kitlelere ulaştırmak amacıyla grafik tasarımın önemli bir dalı olan illüstrasyonlara, istenen mesajı betimleyici, yorumlayıcı ve belgeleyici bir rol düşmektedir. Buradan hareketle ders kapsamında teknolojinin sağladığı imkanlarla dijital, konu anlatımlı resimleme uygulamaları ortaya konmaktadır.

IV. YARIYIL

İLF 202 – İletişim Sosyolojisi
Günümüzde iletişim ya da medya çalışmaları olarak anılan çalışmaların kökeni 20’nci Yüzyıl başındaki kitle iletişim sosyolojisine ulanmaktadır. On yıllar boyunca gelişen bu alanda bir kurum olarak medya, medyada program / haber yapım / üretimi medya metinleri / ürünleri ve bunların alımlanması / tüketimi birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu derste bu araştırmalardan örnekler yoluyla günlük hayat, medya, kültürel üretim ve tüketim pratikleri tartışmaya açılmaktadır.

RTS 244 – Sinematografi
Bu derste bir filmin fikir aşamasından başlayarak nasıl ortaya çıktığı, aygıtın özellikleri, filmi var eden görüntü ve ses unsurlarının nasıl düzenlendiği ele alınmakta, filmin anlamının yaratılışımda sinemaya özgü imkanların nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi verilmektedir.

GİT 209 – Foto Grafik
Bu ders kapsamında, görsel tasarımda önemli bir rol oynayan fotoğrafa (tasarımın içeriğine göre) verilen efekt veya renk denemeleri ile farklı bir boyut kazandırmak hedeflenmektedir. Projede, öğrencilerin kendi çektikleri fotoğraflar kullanılarak atölye dersleri yürütülmektedir.

GİT 202 – Grafik Tasarım II
Bu ders kapsamında, tasarımın temel ilkeleri esas alınarak afiş ve kitap kapağı tasarımı işlenmekte; öğrencinin grafik ürünleri tanıması, yazı ve görsel öğeleri kullanarak, hedef kitleye yönelik, direkt mesaj veren ve çarpıcı tasarımlar yapmaları hedeflenmektedir. Ders, grafik tasarım tarihi ile ilgili konu anlatımları ve Adobe Photoshop, CorelDraw programları ile desteklenmektedir.

GİT 315 – Semiyotik
Bu dersin amacı göstergebilimin kuram ve ilkelerini öğretmeye yöneliktir. Göstergeleri inceleyen bir bilim dalı olarak göstergebilim; insanın gösterge oluşturma, göstergelerle sistem kurma ve bunlar kanalıyla iletişimde bulunma sürecini araştırmaktadır. Göstergebilimin sorguladığı, anlamın ne olduğundan çok nasıl yaratıldığıdır.

GİT 223 – İllüstrasyon II
İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağında, bilgiyi en hızlı ve etkili biçimde kitlelere ulaştırmak amacıyla grafik tasarımın önemli bir dalı olan illüstrasyonlara, istenen mesajı betimleyici, yorumlayıcı ve belgeleyici bir rol düşmektedir. Buradan hareketle ders kapsamında teknolojinin sağladığı imkanlarla dijital, konu anlatımlı resimleme uygulamaları ortaya konmaktadır.

V. YARIYIL

GİT 405 – Tipografi
Tipografinin genel tanımı ile birlikte incelenen çağdaş tipografistlerin yapıtları-afişleri-font tasarımlarının analiz edilmesinin ardından dijital ortamda özgün-yaratıcı bir font dizgisi tasarlanacak. Tasarlanan fontun tanıtım afişi yapılacak. Dersin amacı; Tasarımın en önemli iletişim elemanlarından olan tipografinin önemini vurgulamak ve kullanım yöntemlerini geliştirmektir.

RTS 241 – Kurgu
Dersin amacı, öğrencileri kurgu aracılığıyla görüntü estetiği konusunda bilgilendirmek ve kurgunun amaçlarını uygulamalı olarak göstermektir. Öğrencilere teorik olarak, kurgu ile ilgili kısaca bilgilendirmeden sonra genellikle uygulamalı eğitim verilecektir. Dersin kapsadığı konular arasında; kurgu nedir; kurgunun önemi; kurgu yapılış amacı nedir; kurgu türleri (drama, belgesel, tv programı, reklam, klip vb.); görüntü ve ses senkronizasyonu; geçiş türleri ve etkileri yer almaktadır.

GZT 219 – Yeni Medya İçin Temel Programlama
Ders, öğrencilerin yeni medyada kullanılan programlama dillerini, araçlarını ve programlama terminolojisiyle tanışmasını hedeflemektedir. Öğrenciler, yeni medya için programlama ve projeler yaratarak, bu projeleri yaratırken, tarayıcıları, tarayıcı uygulamalarını, HTML editörlerini ve görüntü editörlerini tanıyacaklardır.

GİT 301 – Grafik Animasyon I
Bu ders kapsamında, üç boyutlu grafik ve animasyon teknikleri, genel kavramları ve kullanılan programlar hakkında bilgi verilerek, anime edilmiş görüntü yaratılması; değişik uygulamalarda yaratıcılık becerilerinin kazandırılması konusunda ön bilgiler verilecek ve uygulamalar yapılacaktır. Öğrenciler, daha sonra belirlenen projelerini gruplar halinde çeşitli aşamalardan geçirerek gerçekleştireceklerdir.

GİT 311 – Yayın Tasarımı
Öğrencinin dergi, gazete, kitap gibi süreli ve süresiz yayınların planlanması dahilinde sayfa düzeni içerisinde karakter kullanımı, görüntü kurgulama ve tipografi tüm yönleriyle ele alınır. Bu konular çerçevesinde verilen projeler, Adobe Indesign programı ile desteklenir. Herhangi bir matbaaya gidilip, bir ürünün tasarımından baskı aşamasına kadar olan süreç, uygulamalı olarak izlenir.

VI. YARIYIL

RTS 403 – Yazılı Görsel Kültür İncelemeleri
Çağdaş görsel kültür imgelerin ve sosyo-kültürel olguların bir arada tartışıldığı, bunların teorik ve buna bağlı olarak disiplinler arası tartışma ortamında incelendiği, aynı zamanda imgelerde görsel kültürün ve sosyo-kültürel olguların etkileri konusunda durum tespitinin yapılması dersin en genel amacını oluşturmaktadır.

RTS 432 – Kısa Film Yapımı
Bu derste kısa film olgusu, öncelikle kuramsal çerçevede incelenir. Kısa film türleri anlatılır, treatment yazılır ve öğrencilere kısa filmin her aşamasını içeren uygulama yaptırılır.

GZT 308 – Yaratıcı Yazarlık
Öğrencilerin yazma eylemindeki yaratıcılıklarını ve yazımın farklı formatlarını öğrenmelerini amaçlayan bu derste, haber, köşe yazısı, makale, mektup, dilekçe, basın bülteni, reklam metni, röportaj gibi yazım teknikleri yaratıcı bir yaklaşımla kaleme alınmaktadır.

GİT 302 – Grafik Animasyon II
Tarihsel süreçte animasyonun, üretimi hakkında senaryo aşamasından, üretilmesine kadar olan süreçle ilgili kavramlar uygulamalı çalışmalarla öğrencilere aktarılacak. Tarihsel süreçte animasyonun üretim teknikleri hakkında örnekler incelenip animasyonun temel kavramları ile ilgili uygulamalar yapılacak ve dönem projesi olarak kısa bir animasyon denemesi uygulanacak.

GİT 322 – Web Tasarım
Temel tasarım ve web tasarım ilkeleri üstünde durularak, aktif web sayfaları oluşturma, web sitesi tasarımı ve mimarisi, web site ve sayfa yapıları, sayfalarda renk kullanma, yazı karakteri ve punto kullanımı, web tasarımın işlevsel boyutu ve ilkeleri bu ders kapsamında anlatılacaktır.

VII. YARIYIL

İLF 413 – İletişim Etiği
Kitle iletişim araçlarının yazılı ve sözlü ahlak kurallarını ve ahlak kurallarına riayeti gözeten basın konseyi, basın ombudsmanı, basın şeref konseyi türü oluşumları tanıtan derste, günümüzde medya ile gazetecilerin meslek etiğine yaklaşımı, medya kuruluşlarının içinde yer aldıkları sistemin türettiği yapısal etik sorunlar bağlamında değerlendirilmektedir.

GİT 332 – Yaratıcı Atölye
Görsel iletişim tasarım yöntemleri ve tekniklerini kullanarak, öğrencinin sanatsal ve kavramsal çalışmalar üretmesi, bu çalışmanın kuramsal altyapısını oluşturup süreçleri sınıf arkadaşlarıyla paylaşması hedeflenmektedir. Öğrenci, seçtiği konu üzerinden her ders sunum yaparak eleştiri alacak ve kullanacağı farklı malzemelerle üç boyutlu olarak tasarladığı projesini finalde sergileyecektir.

GİT 407 – Dijital Oyun Tasarımı
Oyun tasarımının temel kavramları, ortak çalışma mantığı ve oyunlarda grafik gerçekçilik yönlerine ilişkin temel teorik bilgiler öğrencilere aktarılacaktır. Dijital oyunlarının türlerinden ve etkilerinden bahsedilerek dijital oyun tasarımı süreci, final sınavı projesi kapsamında her öğrenci arayüz tasarımı ve uygulaması kendisine ait olan iki boyutlu dijital oyun uygulaması gerçekleştirecektir. Bu projeyle öğrenciler oyun tasarımı ve geliştirme sürecini uygulamalı olarak tecrübe edebilecektir.

VIII. YARIYIL

İLF 405 – Kültürel Çalışmalar
Bu ders, toplumsal yapı ile günlük yaşamdaki anlam üretimi arasındaki ilişkiler üzerinde durmaktadır. Genel olarak kültür, sınıf, cinsiyet ve ırk temelindeki eşitsizliklerin doğallaştırıldığı ve ekonomik, siyasi öğelerle olan ilişkilerinin gözden uzak tutulduğu yaşam alanlarını kendine inceleme konusu yapan kültürel çalışmalar, söz konusu eşitsizlikleri ve onların algılanış biçimlerini ebedi ve zorunlu süreçler olarak görmez. Bunları toplumsal ilişkilerin bütünü içinde anlamaya ve tanımlamaya çalışır.

İLF 444 – İletişim ve Modernlik
Günümüzde gittikçe çeşitlenen iletişim araçları aslında modernlikle birlikte doğmuştur. Dolayısıyla matbaanın icadından bu yana iletişim, ancak modern kurumlar ve pratiklerle birlikte değerlendirilecek bir konudur. Bu ders, tarihsel olarak iletişim-modernlik bağlantısını işlemekte, iletişimi ve kültürü modern düşünceyle, modern ekonomik ve politik kurum ve pratiklerle bağlantısı içinde değerlendirmektedir.

GİT 440 – Bölüm Projesi
Lisans eğitiminin son döneminde yer alan bölüm projesi dersi ile öğrenci ilgi ve beceri alanını belirleyerek bu alanda uygulamalı ve kuramsal olarak çalışacak. Öğrencinin araştırma yaparken bilimsel yöntemleri kullanması ve elde ettiği bilimsel verileri görsel yaratı ortamına taşıyabilmesi amaçlanmaktadır. Yayın grafiği, multimedya-web tasarımı, animasyon, illüstrasyon gibi grafik tasarım alanlarından birini seçen öğrenci, bu alanlara uygun proje geliştirerek araştırma yapar ve rapor hazırlayacak. Hazırlanan bilimsel rapor ışığında projesini uygulayacak ve sunacak.

Seçmeli Ders İçerikleri

BY 416 – Bilişim Hukuku
Çağın en önemli iletişim araçlarından bilgisayar ve internetin, kullanımı ile ilgili olarak doğan/doğabilecek, hukuka aykırı hususların, önlenmesi ve/veya söz konusu hak ihlallerine karşı koruma sağlanması, dersin temel amacını oluşturmaktadır.

GZT 304 – Barış Gazeteciliği
Gazetecilik uzmanlık alanlarından biri olan barış gazeteciliği kavramını ve gazetecilik için önemini örnek dosyalarla pekiştirmektir. Gazetecilik pratikleri açısından gerekli araştırma yöntemlerinin teorik bilgilerini, çalışma yöntem ve ilkeleriyle örnekleri içerir.

İLF 477 – Uluslararası Örgütler ve Lobicilik
Dersin amacı, uluslararası örgütlere farklı yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ortaya koymak, uluslararası örgütlerin işlevlerini açıklamak ve bölgesel örgütleri devletler arası örgütleri tanımak ve belli başlı uluslararası örgütlerin faaliyetlerini değerlendirmektir.

İLF 415 – Medya Okuryazarlığı
Yazılı, görsel ve elektronik medyada verilen mesajların eleştirel gözle nasıl okunacağı ve verilen mesajların neden ve hangi yöntemlerle bu şekilde verilmesinin amaçlandığı çözümlenecek ve dönem sonuna dersi alanların birer eleştirel medya okuryazarı olma yolunda dönem içinde de yapacakları pratik çözümlemelerle önemli deneyim elde edecekler

İLF 401 – Avrupa Birliği ve Medya
Bu dersin amacı, Avrupa Birliği’nin görsel- işitsel ve medya politikalarını; tarihsel bir perspektifle, kültürel ve ekonomi-politik dinamikleriyle birlikte tartışmak; bu politikaların Türkiye’deki iletişim/medya politika ve düzenlemelerine etkilerini eleştirel bir biçimde analiz etmektir.

İLF 400 – Kadın Statüsü ve Sorunları
Feminist teori ve hareketin gelişim sürecini, modernist ve post modernist yaklaşımları, kadınlar arası farklılıkların feminist teori içinde yol açtığı sonuçları, kadın emeğinin özgüllüğünü açıklayan feminist yaklaşımları, kadın emeği kalkınmada toplumsal cinsiyet politikalarının önemini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kalkınmayı nasıl etkilediğini, medyanın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmek için izlediği yollar hakkında farkındalık kazanacaksınız. Kadın bedeni üzerinde kurulan iktidarın etkilerinin farkına varacaksınız ve cinsiyet farklarının modern toplumlarda ortaya çıkardığı egemen erkeklik değerlerini çözümlemenize katkı sağlayacaktır.

İLF 365 – Medyada Cinsiyetçilik
Çeşitli kitle iletişim araçlarında yer alan toplumsal cinsiyet temsillerine bakarak eleştirel okumada bulunmak

İLF 335 – Basın Hak ve Özgürlükleri
“Demokrasi” kavramı üzerinden başlanacak derste, demokrasi temeline dayandırılan “düşünce ve ifade özgürlüğü” hususu ele alınacak; “düşünce ve ifade özgürlüğü”nün önemli alt başlıklarından “basın özgürlüğü” temel alınarak, ilgili kavramın tanımı, açıklaması ve kriterleri detaylı olarak işlenecek; ayrıca, temel basın hakkı olarak ele alınacak özgürlüklerin “sınırları” ve etik değerlerle olan ilişkisi üzerinde durulacaktır.

İLF 333 – Reklam Fotoğrafçılığı
İmgeler dünyasının anlaşılması ve tüketim kültürü içinde yer alan her ürüne ait tanıtım fotoğraflarının nasıl gerçekleştirildiğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında iç ve dış mekânlarda, doğal ve suni ışık şartlarında profesyonel stüdyo ışıklarıyla çeşitli ürünlerin, modellerin ve mekanların tanıtımına yönelik çalışmaları gerçekleştirerek öğrencinin hayata hazırlanması hedeflenmektedir.

İLF 332 – Telif Hakları
Temelde, eser sahiplerinin, eserleri üzerindeki maddi ve manevi hakları ile ilgili nasıl koruma sağlanacağını konu alan ders; “fikri hak nedir” sorusu ile başlayarak, temel tanımların verilmesi, fikri hakların tarihsel gelişiminin genel olarak ve günümüz uluslararası ve ulusal düzenlemelerin detaylı olarak incelenmesi ile ilerlemekte ve son olarak, hakların dava yolu ile nasıl korunacağını ele almaktadır.

İLF 328 – Basında Türk Dili Kullanımı
Bu dersin iki temel amacı vardır: Öğrencilere gazete okuma alışkanlığı kazandırmak ve düzgün Türkçe yazmayı öğretmek. Bu amaca ulaşmak için hafta içinde Kıbrıs ve Türkiye basınında çıkan haber ve makalelerde yapılan hataları sınıfta tartışmak ve niye yanlış olduklarını izah etmek. Sınıfta tartışılan hatalara benzer hatalar bulan öğrenciler ödüllendirilecektir.

İLF 321 – Stüdyo Fotoğrafçılığı
Profesyonel stüdyo ortamında istenilen anlatımı elde etmek için gerekli olan etkili ışıklandırma tekniklerini ve nasıl kullanılacağını öğrenmek. Ders kapsamında profesyonel stüdyo ve ışık ortamında modellerin fotoğraflanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek öğrencinin hayata pratik olarak da hazırlanması hedeflenmektedir.

İLF 306 – Kişilerarası İletişim
Kitle iletişiminin yanında kişilerarası iletişim de toplumsal yaşamda önemli bir yer tutar. Aslında etkili iletişimin meslekler ötesi her bireyin ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bazı meslekler insanlarla yüzyüze iletişim kurmayı ötekilere göre daha fazla gerektiriyor. Halkla ilişkiler uzmanlığı da bu mesleklerden biridir. Bu derste, etkili iletişim yöntemleri, iletişimsizliğin sebepleri ve giderilme yolları, algılama süreci, kişinin kendini sunumu, beden dili ve empati gibi konular ele alınmaktadır

İLF 222 – Çevre Sorunları
İnsan ve çevre, uluslararası düzeyde çevre sorunları, çevre kirliliği, sucul çevre, atmosferik çevre, pedosferik çevre, radyoaktivite ve çevre, gürültü kirliliği, görsel çevre… Canlıların genel özellikleri ve sınıflandırılması, çevrenin tanımlanması, ekolojide bazı temel kavramlar, atmosfer ve canlılar, güneş radyasyonu ve canlılar, sıcaklık ve canlılar, dünya ekosistemlerinde yağış ve nem, ışık ve canlılar, rüzgar ve canlılar, atmosferik basınç ve canlılar, hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, suyun canlılar için önemi, sucul canlılar ve özellikleri, su kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri, ekolojik bir faktör olarak toprak, toprağın tanımı ve özellikleri, toprağın yapısı, dünyadaki toprakların sınıflandırılması, canlılar açısından toprağın önemi, canlılar ve toprak arasındaki ilişkiler, toprak kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri, canlılarda besin ve beslenme davranışları, biyolojik ilişkilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra ise bu konuların İletişim, Radyo-Televizyon ve Medya ile nasıl ilişkilendirileceğine dair örnekler verilecektir.

İLF 106 – Yeni Medya Teknolojileri
Yeni medya teknolojilerinin neler olduğu ve medya sektörüne kattıkları yeniliklerin öğretileceği deste öğrenciler, bu yeni teknolojilerin gazetecilik, televizyonculuk, halkla ilişkiler ve görsel kullanıma kattığı yenilikler birebir uygulamalarıyla aktarılacak.

TAR 103 – Kıbrıs Tarihi
İngiltere idaresinde adada meydana gelen gelişmeler incelenecektir. 1960 yılında kurulan ortaklık Cumhuriyetinden günümüze meydana gelen siyasi, kültürel ekonomik gelişmeler irdelenecektir.